بازی کلمچین و جواب تمام مراحل بازی کلمچین

0
9073
جواب بازی کلمچین

پرسشینو قصد دارد جواب تمام مراحل بازی حدس کلمه را برای شما آماده کند. بازی کلمچین نیز جز همین دسته از بازی هاست.

بازی کلمچین از روستای تالش شروع می شود. در بازی کلمچین ابتدا به تالش خواهیم رفت.

 

بازی کلمچین در روستای تالش

۱.  عشق

۲.  آهن

۳.  شته، هشت

۴.  پول، پلو

۵.  عصر، صرع

۶.  دما، آدم، دام

۷.  تبر، ترب

۸.  سرخ، خرس

۹.  چمن، منچ

۱۰.  شعر، شرع، عرش

 

بازی کلمچین را می توانید در بازار جستجو کنید و آن را نصب کنید. این بازی یکی از رقیب های آمیرزا است.

 

بازی کلمچین در روستای ترکمان

۱۱.  حباب

۱۲.  قایق

۱۳.  بنفش، نبش

۱۴.  یدک، دکل، کلید

۱۵.  کیلو، وکیل

۱۶.  حسرت، سحر

۱۷.  شاد، شنا، دانش، ندا

۱۸.  ورزش، روز، شور

۱۹.  باز، بازی، آبی، زیبا

۲۰.  ماما، امام

۲۱.  نقاش، نقش، شنا

۲۲.  کدو، کادو، کود، دوا، دوک

 

بازی کلمچین در روستای گیلان

۲۳.  انگل، گالن

۲۴.  ملکه، کلمه، کلم، مهلک

۲۵.  کند، کفن، دفن، فندک

۲۶.  سید، سپید

۲۷.  رنج، برج، جبر، برنج

۲۸.  خالص، خلاص

۲۹.  فقر، رفیق، فقیر، فرق

۳۰.  تپه، پیست، سپه، پسته

۳۱.  حسود، سود، حدس

۳۲.  یاد، دین، دنیا، نادی

۳۳.  حلوا، لوح، آلو، حال، حوا

۳۴.  نجس، جنس، دنج، سند، سنجد

۳۵.  دوا، دار، رود، دارو، اردو، داور، درو

۳۶.  رشت، آتش، تراش، ترش، ارتش

۳۷.  مست، ستم، متر، رسم، رستم، مسرت

۳۸.  کوسه، کوه، هوس، سکه

۳۹.  دختر، رخت، ترد، درخت

۴۰.  مدار، دما، دام، آدم، درام، مار

 

بازی کلمچین در مدتی که فعالیت می کند بیش از ۱۰۰ هزار نصب دارد.

جواب بازی کلمچین

بازی کلمچین در روستای ورکانه

۴۱.  فلافل، فلفل

۴۲.  مرتب، تمبر، ترب

۴۳.  تشت، شتر، زرتشت، زشت

۴۴.  چای، یخچال، خیال، خال

۴۵.  شاه، حاشیه

۴۶.  بشر، آبشار، شراب، بارش

۴۷.  لیگ، گرگ، ریگ، گلگیر

۴۸.  نان، نیسان

۴۹.  رسانا، آسان، انار

۵۰.  آفت، بافت، آفتاب، تاب

۵۱.  جیوه، یونجه، هویج

۵۲.  قناد، نقد، قندان

۵۳.  فاسد، اسفند، نفس، دفن، سند، ناف

۵۴.  نیزه، خزه، زین، خزینه

۵۵.  لابی، لوبیا، بیل، ویلا، وال، یابو

 

بیش از ۱۱۵۰۰ نظر برای بازی کلمچین نوشته شده است که بیش از ۸۰% از این نظرات به جذاب بودن این بازی حدس کلمه ای اشاره دارد.

 

بازی کلمچین در روستای کندوان

۵۶.  ساحل، اسلحه، سلاح

۵۷.  زیپ، تایپ، پیتزا، پیاز

۵۸.  جشن، گنجشک، گنج، جنگ

۵۹.  رنج، شطرنج

۶۰.  فقه، فال، فلفل، قافله

۶۱.  گیتار، ارگ، گاری، تیر، رنگ، تایر

۶۲.  سارا، سار، ارس، اسرار

۶۳.  مهر، هرم، درهم، همسر، سرد، مدرسه، درس

۶۴.  دوا، فولاد، فال، وال

۶۵.  آسیب، آسیا، آسیاب، یاس

۶۶.  سرو، سیر، سوره، روسیه

۶۷.  خرد، خرداد، خدا، خار

۶۸.  زندان، ناز، ندا، نان

۶۹.  تعادل، عادت، عدالت، عدل، عادل

۷۰.  نگار، گلنار، انگل، گالن، رنگ، لگن، لنگر

 

جواب بازی کلمچین

بازی کلمچین در روستای بارگادان

۷۱.  بال، یال، گلاب، گلابی

۷۲.  آسان، سامان، مسن، آسمان، سمن

۷۳.  پیک، پیام، پاک، پیامک

۷۴.  نور، نیمرو، نرم، ورم، مینو، نیرو، مین

۷۵.  حیوان، حنا، ناو، حیا

۷۶.  خارج، اخراج، ارج، خرج، آخر، خار

۷۷.  بارز، اسب، بازرس، سبز، سراب، سرباز

۷۸.  نیک، پیکان، کپی، کیان

۷۹.  خاطره، طاهر، خطر

۸۰.  زبر، ابر، زال، باز، البرز، لرز

۸۱.  لگن، گلچین، چنگ، لنگ

۸۲.  ترب، چتر، رتبه، تبر، تربچه، بچه

۸۳.  شلوار، شورا، واشر، شال، روال، آلو، لواش

۸۴.  سست، سیاست، ساس، ایست

۸۵.  سعادت، عادت، عدس، ساعت

۸۶.  فرش، ترش، شهرت، فرشته، رشته، شفته

۸۷.  غله، غلام، ملاغه، ماله

۸۸.  ترن، سنت، ستون، سنتور، تنور، توسن

۸۹.  فرعون، فنر، عفو، فروع

۹۰.  هنگ، سرنگ، رهن، سرهنگ، نرگس، گرسنه

 

امتیاز ۴٫۶ از ۵ در بازی حدس کلمه ای کلمچین بسیار برای تولید کنندگان این بازی جذاب خواهد بود.

 

بازی کلمچین در روستای سر آقا سید

۹۱.  شمع، قشم، مشوق، عشق، عمو، شوق، معشوق

۹۲.  کانال، کلان، کال، کالا

۹۳.  بیست، سنت، نسبت، سیب، نیت، بستنی

۹۴.  رجز، جزیره، جیره، زهر، زیره، جزر

۹۵.  ننگ، رنگین، ننگین، رنگ، نیرنگ

۹۶.  کبیر، ترکیب، برکت، کبریت، تکبیر، تکبر، تبریک، ترب

۹۷.  گاز، زاگرس، راز، گرز، گراز، ساز

۹۸.  جرثقیل، قیر

۹۹.  سرخ، خرمگس، گرم، مسگر، رسم، خرس، خمس، مرگ، مگس

۱۰۰.  ناو، چوپان، پوچ، چاپ

۱۰۱.  تار، تراز، وزارت، روز، ترازو

۱۰۲.  مربی، بیمار، اریب، مار، مربا، بایر

۱۰۳.  جریان، ریا، آجر، آرنج، رنج، نجار، انجیر، رایج

۱۰۴.  بیت، کته، تهی، کتیبه، هیبت، کتبی، تیکه، تکیه

۱۰۵.  انگل، لگن، گیلان، یگان، گالن

۱۰۶.  ماه، حمله، حامله، محال، حمل، محله، حمال

۱۰۷.  گور، گاو، نگار، گران، انگور، نور، روان، واگن، اورنگ

۱۰۸.  خار، خیرات، اختر، تاریخ، تایر، خیار

۱۰۹.  راسو، ترس، اورست، سار، روستا، راست، ستار، ترسو

۱۱۰.  دیار، رویا، یارو، ویار، راوی، دیو، داور، دارو، دیوار، رادیو، دریا

 

بازی کلمچین در روستای سیاهکل

۱۱۱.  چرخ، نرخ، رنگ، خرچنگ، چنگ، خنگ

۱۱۲.  حیاط، حیات، احتیاط، حیا

۱۱۳.  اسکی، کلاس، سیل، سال، کلیسا، کال

۱۱۴.  آخرت، اختراع، رخت

۱۱۵.  اسلام، لمس، سالم، الماس، امسال، سام، سلام

۱۱۶.  نشاط، شنا، شیطان، نیش

۱۱۷.  بازیکن، زبان، زیبا، باک، بازی، کابین، بانک، ناب

۱۱۸.  ارگ، گران، نگارش، شناگر، نگار، ناشر

۱۱۹.  مردمک، مدرک، کمد، درک، مردم، کرم

۱۲۰.  بیل، نجیب، زنبیل، جیب، لجن، زنجبیل

۱۲۱.  سکو، واکسن، سکان، واکس، سونا، ساکن

۱۲۲.  ننگ، جنین، جنگ، گنجینه، گنجه، نهنگ

۱۲۳.  دوچرخه، روده، چرخه، رود، خرد، درو

۱۲۴.  چلچراغ، چال، چراغ، غار، لاغر

۱۲۵.  پارو، اروپا

۱۲۶.  نماد، چمدان، دامن، چمن

۱۲۷.  خیار، یارو، خاور، خاویار، اخور، یاور، ویار

۱۲۸.  شهد، شهردار، شراره، ارشد، شاهد، شاه

۱۲۹.  ربا، راز، ابزار، زبر، بازار، بارز

۱۳۰.  اسب، کالباس، کسل، کابل، کلاس، کالا، لباس، الک، کاسب

 

به دلیل جذب مخاطب خوب این بازی، پرسشینو مجاب شد به اینکه جواب تمام مراحل بازی کلمچین را در سایت خود بگذارد.

جواب بازی کلمچین

بازی کلمچین در روستای قلعه نو

۱۳۱.  دام، امداد، داماد، مداد، دما

۱۳۲.  باشگاه، آگاه، شهاب

۱۳۳.  مدار، مربا، مرد، مرداب، مادر، مار

۱۳۴.  چکاوک، کوچ، کوچک، کوکا

۱۳۵.  وزیر، پرویز، روزی، پیروی، پریز، پیروزی، زیپ، پرز

۱۳۶.  عروسک، عکس، رکوع، عروس

۱۳۷.  قوم، سوم، موسیقی، موسی، سیم، قسم

۱۳۸.  سالن، گلستان، لنت، لگن، تاس، گالن، نسل، انگل، سال

۱۳۹.  آهن، فنا، نفس، افسانه، ناف

۱۴۰.  رشد، گرگ، گردش، گردشگر

۱۴۱.  حلزون، لحن، لوح، وزن، لنز، زحل، نزول

۱۴۲.  جادو، اوج، ازدواج، آزاد، آواز، زوج، جواز

۱۴۳.  چاه، چای، مهیا، ماهی، ماهیچه، ماه

۱۴۴.  نیش، ناشی، آینه، شنا، شاه، آهن، شاهین

۱۴۵.  هرم، نمره، مدرن، نمد، هنرمند، رهن

۱۴۶.  ریاضی، راضی، رضا، یار

۱۴۷.  پتو، پرس، پوست، پرستو، پرتو، سپر، ترسو، پوستر

۱۴۸.  اقتصاد، صدا، اتاق، صادق، صداقت، دقت

۱۴۹.  ناب، صاحب، صحنه، حنا، صبح، انبه، صبحانه

۱۵۰.  قنات، ناقل، قاتل، اتاق، انتقال، ناقلا، لنت، قتل

 

شما می توانید به جواب بازی های زیر هم دسترسی داشته باشید:

بازی کلمچین در روستای دیلمان

۱۵۱.  حبر، برزخ، خبره، خربزه

۱۵۲.  اتم، مست، تمساح، ماست، تماس، مساحت

۱۵۳.  کدر، شهرک، شرک، درشکه

۱۵۴.  تپانچه، چاپ، پناه، چانه، پاچه، تپه

۱۵۵.  خلبان، بالن، نخل، خال

۱۵۶.  آبان، بنا، ناب، بناب، نایاب، بیابان، ناباب

۱۵۷.  درک، رند، کرگدن، درنگ، گردن، کنگر

۱۵۸.  شکوفه، کوه، شکوه، هوش، کهف، کوفه

۱۵۹.  سیما، ایمن، مینا، سینما، سیما، نامی، نسیم، سیم، مسن

۱۶۰.  ساعت، عفت، تاس، استعفا، سفت

۱۶۱.  سال، گسل، یاس، لیس، سیال، گیلاس

۱۶۲.  رنگ، فرهنگ، گره، هنر، فرنگ

۱۶۳.  گرانش، شناگر، گران، شنا، نگرش

۱۶۴.  باجناق، باج، نقاب، جناب، بنا، آبان، قاب، اجاق

۱۶۵.  باند، داس، نبات، اسب، نسبت، تناسب، ستاد، ادب، دبستان

۱۶۶.  اشک، شکل، شکلات، تلاش، تشک، کاشت

۱۶۷.  کشو، لواش، شال، کوشا، اشک، لواشک

۱۶۸.  راسخ، آخرت، راست، استخر، خسارت، اختر، خرس، ساخت، ستار

۱۶۹.  دهات، شته، هشتاد، شاه، شاهد، شهد، دشت، شهادت، آتش

۱۷۰.  روز، شورا، کشاورز، شکار، کشور، زرشک، کور، کاوش، واشر، ورزش، شکر

جواب بازی کلمچین

بازی کلمچین در روستای رودبنه

۱۷۱.  اخبار، خراب، خار، بخار

۱۷۲.  گوسفند، نفس، نود، سوگند، دفن، سند، سنگ

۱۷۳.  روکش، کوروش، کور، کشور، روش، کشو

۱۷۴.  سالن، اطلس، سطل، نسل، سلطان، طلا

۱۷۵.  وفات، وفا، فوت، فلوت، فتوا، بافت، تابلو، فوتبال، فلات، تاول

۱۷۶.  بلور، وبا، بلوار، ابرو

۱۷۷.  کینه، کهن، کیهان، آینه، کنایه

۱۷۸.  نجار، جریان، آرنج، انجیر، ناجی، رایج، رنج، جاری

۱۷۹.  فرض، رقم، قمر، منقرض، نقض

۱۸۰.  پروانه، هارون، نهار، پونه، پارو، هاون، پهناور، آهو، رهن

۱۸۱.  فسیل، سیل، فیلسوف، لیف، سیلو، فیل

۱۸۲.  ستون، وانت، سنوات، ناو، ستوان، انس

۱۸۳.  خوشبخت، خشت، شوت، بخت

۱۸۴.  قلب، باقلا، باقلوا، اقبال، بوق، قلاب، قالب، قبول

۱۸۵.  جیغ، فرج، فارغ، آجر، جغرافی، غار

۱۸۶.  تاج، جماعت، جامع، عاج، اجتماع، تجمع

۱۸۷.  قنات، امانت، انتقام، تمنا، قامت، اتم، امت، اقامت، اتاق، متن

۱۸۸.  سیرک، کرسی، کبیر، گریس، ریگ، گیربکس، سیب، سرب

۱۸۹.  هرز، رمز، هرمز، رزم، مرز، مزرعه، هرم

۱۹۰.  لوزی، ویزا، بیل، ویلا، زالو، یابو، وبا، زیبا، لوبیا، زولبیا، بازو

 

شما می توانید به جواب بازی های زیر هم دسترسی داشته باشید:

  1. جواب بازی آمیرزا
  2. جواب بازی کلماتیک
  3. جواب بازی پشمک

بازی کلمچین در روستای میمند

۱۹۱.  پیانو، پویا، پویان

۱۹۲.  هنر، یارانه، رایانه، آینه، ایران، آریا، انار، نهار

۱۹۳.  ستار، تراس، هراس، راست، ترس، ستاره

۱۹۴.  وبا، گوشت، تاب، آتش، آشوب، گوش، آبگوشت، شتاب

۱۹۵.  آسان، سند، استان، استاد، داس، داستان، اسناد، دانا

۱۹۶.  برزن، روزن، نوبر، روز، زور، زنبور

۱۹۷.  ژیان، ساکن، اکسیژن، یاس، اسکی

۱۹۸.  نادی، ایده، دنیا، دهان، هادی، نهاد، آینده، دایه، ناهید، آدینه

۱۹۹.  بانک، ناب، بینا، باک، بیان، کابین

۲۰۰.  تمشک، شکم، متر، مشرک، تشکر، مشترک، شرکت، متشکر

۲۰۱.  سوهان، ساوه، نوه، هاون

۲۰۲.  شیخ، رخش، خورشید، ریش، شوخی، رشید، خروش، یورش، درویش

۲۰۳.  قالیچه، چاله، چلاق، قالی، اهلی، قله، لایق، چاق

۲۰۴.  پدر، هنر، رهن، پرنده، رنده، هند، پرده، نرده، پند

۲۰۵.  نیت، لاتین، بالن، بینا، لبنیات، لابی، نیابت، نبات، بیت، تنبل

۲۰۶.  سیکل، ملس، سیم، کلسیم، سلیم، کلم، ملک

۲۰۷.  ارس، تایر، یاسر، ساری، ریاست، سرایت، اسیر، ایست

۲۰۸.  سابق، ساقه، سماق، سهام، بام، اسب، مسابقه، سهم، قاسم، سابقه، قسم

۲۰۹.  تاس، سکوت، واکس، کتک، کاست، ساکت، سکو، کاکتوس

۲۱۰.  برگ، بزرگ، گاری، آبگیر، بازیگر، گراز، بیزار، بازی، گاز، زیبا، ریگ

جواب بازی کلمچین

بازی کلمچین در روستای گرمه

۲۱۱.  اسفنج، جان، فنجان، فسنجان، نجس، نفس

۲۱۲.  کارت، راکت، کراهت، کره، کاه، کار، ترک، هکتار

۲۱۳.  لایق، چای، چلاق، آلاچیق، قالی، چاق

۲۱۴.  تانک، باک، نبوت، کتاب، نبات، تنباکو، وبا، بانک، وانت

۲۱۵.  ناز، نوزاد، نود، آوند، زانو، دوا

۲۱۶.  میت، ترم، مرید، مدیریت، متر، تیر، یتیم، مدیر، ریتم

۲۱۷.  ماش، مربی، شیار، مربا، ریش، امشب، امیر، بیمار، شراب، مباشر، ابریشم، بایر

۲۱۸.  هزار، زرافه، فاز، رفاه، زهرا، زهر

۲۱۹.  برس، راهب، سراب، سرب، سار، بهار، ابهر، اسب، سهراب

۲۲۰.  دنج، وجدان، جادو، جشن، دانشجو، جواد، دانش، شنا، جوان

۲۲۱.  رمال، خرمالو، وام، خاور، خال، خمار، اخمو، اول، خرما

۲۲۲.  فساد، داس، آفساید، آسیا، فاسد، سفید، اسید، سید

۲۲۳.  جذاب، جاذبه، باجه، باج، جبه، ذهاب

۲۲۴.  اختر، خار، تار، افت، خرافات، افتخار، خرفت، آخرت

۲۲۵.  کلام، پلاک، پیام، ملک، المپیک، پلک، مالک، لامپ، کلم

۲۲۶.  ویلا، هالو، هیولا، اهلی، الویه، هلو

۲۲۷.  میز، منیر، نسیم، رسم، مسیر، رزمی، سرزمین، زمین، مین

۲۲۸.  شاهین، شانه، شایان، آشیانه، نیش، آینه، شاه

۲۲۹.  کشک، کاهش، کهکشان، شکاک، آهک، کهن، کنکاش، اشک

۲۳۰.  کارد، بارکد، کبد، کدو، دارو، داور، باور، رکاب، کادو، اردک، دارکوب، کبود

 

بازی کلمچین در روستای ابیانه

۲۳۱.  تکبر، تبر، کبوتر، برکت، کور، ترب

۲۳۲.  اموال، ملوان، امان، مولانا، وام

۲۳۳.  چمن، کمانچه، کمان، مکان، نمک، نامه، چکمه

۲۳۴.  فردوس، سفیر، فوری، سرود، سفید، فردوسی، سفر، درس، ردیف

۲۳۵.  رسم، سرما، سوار، سمور، رسام، سماور، مار، راسو

۲۳۶.  آهو، پهلو، لانه، پونه، نهال، هوا، پهلوان

۲۳۷.  سفال، فتوا، فلوت، لوس، وفات، سال، اتو، تاول، فوت، فلات، فوتسال، سوال

۲۳۸.  لنگ، لادن، گلدان، لگد، انگل، گدا، گالن

۲۳۹.  تسلیم، طلسم، ملیت، لیست، میت، مستطیل، مسلط، تسلط

۲۴۰.  شورت، روشن، نور، ترسو، ترس، سرنوشت، تنور، سنتور، سروش، ستون، نشست، شتر

۲۴۱.  اسید، دیگ، یوگا، آسودگی، داس، گیسو، گاو، سواد، سادگی

۲۴۲.  راسو، رسوا، ترسو، روستا، سوار

۲۴۳.  شهبانو، شبان، انبوه، نوشابه، انبه، هوش، شانه، وبا، باهوش، شبانه، شنبه، شهاب، شاه، شنا

۲۴۴.  دریا، دیار، هیراد، دایره، یاد، ریه، هار، دایه، هدر

۲۴۵.  خیار، تیر، تایر، خار، اختیار، آریا، تار، آخرت، اختر

۲۴۶.  لیمو، وام، بیل، ملی، لوبیا، آبلیمو، مایل، آلبوم، مایو، بوم، یابو، مبل، لبو، ویلا، موبایل

۲۴۷.  مایه، همسایه، سیما، سهمیه، سیاه، ماهی، سهام، سهم، سایه، هما

۲۴۸.  نهار، برهان، انبر، آهنربا، ارابه، انار، انبار، نهر، رهن، هار، باران، بهار، بار

۲۴۹.  ناو، انار، کنار، کاروان، کارون، انکار، اراک، نور، آوار، نوار، نوکر، اکران

۲۵۰.  کمان، مدارک، مکار، اردک، رمان، مدرک، مادر، مدار، نماد، درمان، کارمند، مار، دامن، نامرد، دما

 

شما می توانید به جواب بازی های زیر هم دسترسی داشته باشید:

 

بازی کلمچین در روستای لافت قشم

۲۵۱.  سوم، ورم، مسیر، سیم، موسیر، رسم، رسمی، سمور

۲۵۲.  دبیر، رود، بید، دین، بندر، بیرون، دربی، درون، دوربین، نیرو، نبرد

۲۵۳.  ناو، اول، وبا، بانو، بالون، لبو

۲۵۴.  رتیل، تیله، ریل، تیر، هیتلر، هتل، لیتر، تله

۲۵۵.  وات، تاس، بوس، وبا، اتوبوس، سوت، اسب

۲۵۶.  جرم، مهیج، موج، هجوم، جیوه، جمهوری، جوهر، میوه، هویج، جریمه

۲۵۷.  ماه، اهم، مهتاب، ابهت، مات، هما، تابه، تباه

۲۵۸.  آگاه، آهار، چراگاه، چاه، گره، اره، آچار، هاگ، چهار

۲۵۹.  راه، وبا، ابرو، بهار، آهو، بره، روباه، هوا

۲۶۰.  پیچ، چیپس، پستچی، پست

۲۶۱.  ادب، نبرد، برنا، بنان، آبادی، برد، دربان، بدن، نادر، نردبان

۲۶۲.  تمایل، مالیات، تیم، ایالت، املت، ایلام، مات، مایل، اتم

۲۶۳.  کلاس، کالسکه، کاسه، کلاه، اسکله، کسل، هلاک، کال، سال

۲۶۴.  امانت، متان، مات، متن، امان، امتحان، نام، حنا

۲۶۵.  قصد، قید، صدقه، قصیده، صید، قصه

۲۶۶.  دام، کمند، آدمک، دما، نان، دامن، نمناک، نمد، مانکن، کمان، نماد، نمکدان، نادم

۲۶۷.  ریگ، سیر، یاس، سیگار، اسیر، گریس، ساری، سار

۲۶۸.  کابوس، باک، واکس، کاسب، سبک، بوکس

۲۶۹.  گره، کره، کار، آگاه، کاراگاه، اکراه، آهک، آهار، اراک

۲۷۰.  امین، مکان، کیوان، ایمن، وام، نمک، مینا، نیکو، کامیون، مایو

 

بازی آمیرزا، فندق، کلماتیک، پشمک و حالا بازی کلمچین جز بازی های حدس کلمه ای ایرانی است که بسیار پر مخاطب شده است.

جواب بازی کلمچین

بازی کلمچین در روستای بختیاری

۲۷۱.  پاریس، پرستار، راست، سپر، پاس، پسر، پست، تراس، ترس

۲۷۲.  نفس، سفینه، نفیس، فنی، نسیه، سینه

۲۷۳.  قلق، آقا، قاق، قالپاق

۲۷۴.  فولاد، فال، هالو، هود، فالوده، هوا، هلو

۲۷۵.  مجنون، موج، نجوم، جنون

۲۷۶.  نجس، آسان، اسفناج، ناف، اسفنج، جنس

۲۷۷.  هند، قند، قناد، دهان، دانه، نهاد، نقد، دهقان

۲۷۸.  تانک، پستان، کتان، پاکت، پستانک، پاک، پتک، پست، کاست، پاتک، سکان

۲۷۹.  اتوبان، توان، وانت، تاوان، توانا، باتون، نبات، تابان، بانو، تناوب، تاب، وبا

۲۸۰.  راست، سفارت، سفر، سفت، تاس، تراس، ترس، فارس، افسر

۲۸۱.  رباعی، عابر، عربی، بایر، عیب، عرب، رعب

۲۸۲.  ماه، قمه، قلم، مهال، ملاقه، قله، لقمه، مقاله، ماله

۲۸۳.  آمپر، چرم، پری، پرچم، پارچ، مارپیچ، پیام، امیر، ماچ، چای

۲۸۴.  لباس، بیل، سیبل، ابلیس، سیب، سبیل، سیلاب، سیل

۲۸۵.  ولت، تابلو، تاول، لبو

۲۸۶.  علامت، تعامل، عالم، عامل، عام، متعال، املت، عمل، علم

۲۸۷.  گاری، فایل، رالی، لیگ، گالری، فالگیر، لیف، ریگ، گلف

۲۸۸.  رشید، شوید، ریش، دوریش، شور، دیو، روش، دوش

۲۸۹.  زمان، دامن، دام، نماد، مزد، نماز، نامزد، نمد، دما

۲۹۰.  ماهر، تهاجم، مهاجر، تاجر، مهارت، ترمه، مهاجرت، هرم، متر، اهرم، هاجر، ترجمه، هجرت

 

بازی کلمچین در روستای ماخونیک

۲۹۱.  پارسال، ارسال، پارس، سالار، پاس، پسر، سال، سارا، پارسا، پرس

۲۹۲.  هرم، مهر، چرم، ورم، وهم، مورچه

۲۹۳.  انبر، باران، ربا، انبار، آبان، برنا، ابر، انار

۲۹۴.  پارچ، آچار، چپر، چاپ، چاپار، اپرا

۲۹۵.  آلو، لبو، لولا، آلبالو، بلال، وبا، بالا، لال

۲۹۶.  کاهش، هوا، کوه، آهو، آهک، شکوه، کوشا، کاهو، هواکش، کاوش

۲۹۷.  زور، امروز، مزار، موز، روز، رمز، رزم، آرزو

۲۹۸.  مرتع، تخم، مخترع، عمر، رخت، متر

۲۹۹.  گدا، گردباد، گرد، برگ، باد، درد، ربا، گرداب

۳۰۰.  مسواک، ماسک، ماکو، اسم، وام، واکس، سام، کما

۳۰۱.  مطب، باطن، قطب، ناطق، نقاب، قطبنما، طاق، مناطق، منطق، قاب، طناب، نطق

۳۰۲.  امن، مکر، کمر، کما، کرمان، کرم، اکرم، نمک

۳۰۳.  برج، وجب، باور، جوب، جوراب، باج، ابرو، جارو، رواج، واجب، جواب

۳۰۴.  مایه، ماه، هما، ماهی، بیمه، بامیه، آیه، آبی، مهیب

۳۰۵.  پیر، پاره، پنیر، نهر، نهار، پینه، پریا، پناه، پیراهن

۳۰۶.  نبرد، پرده، رنده، برنده، دنبه، هند، بدنه، دهن، نرده، بندر، نهر

۳۰۷.  آبان، بناب، بابا، ناباب، باغبان، باغ

۳۰۸.  دلاور، دلار، داور، دارو، دار، دور، آرد، لودر، درو، رود

۳۰۹.  فرق، یراق، فارق، قیر، فراق، قیف، فقیر، آریا، آفریقا، رفیق

۳۱۰.  مربا، غار، غایب، غبار، غرب، امیر، مربی، رغیب، باغ، یغما، مرغابی، مرغ، غربی

 

شما می توانید در پرسشینو به تمام جواب بازی آمیرزا، فندق، کلماتیک، پشمک و حالا بازی کلمچین دسترسی داشته باشید.

جواب بازی کلمچین

بازی کلمچین در روستای ماسوله

۳۱۱.  نهار، ترانه، تهران، انتر، رانت، ترن، رهن، آهن

۳۱۲.  گدا، دانا، دنگ، پاندا، پادگان

۳۱۳.  مهم، جسم، سهم، مجسم، مجسمه، سمج

۳۱۴.  چهار، پاچه، پارچه، چاه، پارچ

۳۱۵.  سرکوب، بوکسور، رسوب، برس، بورس، سرب، بوکس، بوس

۳۱۶.  رخش، خروش، خرگوش، شور، گوش

۳۱۷.  بانو، صابون، وبا، نصب

۳۱۸.  کاراته، کاتر، کارت، کراهت، هکتار، راکت، کاه

۳۱۹.  راسو، سوار، پسر، پاسور، پرس، پارو، سپر، پاس، پارس

۳۲۰.  گاری، رینگ، گالن، گران، لگن، گلنار، لنگر، نارگیل، گالری، گریان

۳۲۱.  بیات، تبر، تار، بایر، تیر، تایر، باتری، ترب، ابتر، ربا، بیت

۳۲۲.  وانیل، ایل، نیل، اولین، لیوان، اول، ویلا

۳۲۳.  رونده، نرده، وردنه، روشه، هند، دشنه، روده، هود، روشن، شوهر، رنده، روند، شهروند، دهن، شهر

۳۲۴.  رحمت، ریتم، ترحیم، میت، حریم، تیم، حرمت، رحم، حرم، حیرت، تحریم، تیر

۳۲۵.  یشم، شیر، میش، شمر، شمشیر، شمش، ریش

۳۲۶.  دروازه، روزه، دارو، زاهد، راز، اردو، هوا، هزار، آرزو

۳۲۷.  چدن، اینچ، چین، دنیا، دریا، نادر، چادر، دینار، چنار، دین، دارچین

۳۲۸.  سفیر، فارسی، یاسر، افسر، سار، یاس، ساری، سفر، یار، فارس، ریا

۳۲۹.  مسجد، جامد، دماسنج، دامن، داس، سنجد، جسد، جنس، نماد، سجاد

۳۳۰.  گریان، رنگ، نگار، یگان، گران، ریگ، رایگان، گرانی، یار، گاری، انار، آریا، ارکان

 

در پرسشینو، شما می توانید به جواب بازی های حدس کلمه ای مثل آمیرزا، فندق، کلماتیک و … دسترسی داشته باشید.

 

بازی کلمچین در روستای کندلوس

۳۳۱.  توری، تور، صوت، صورت، وتر، وصیت، صورتی، تصویر، تیر

۳۳۲.  پیاز، چاپ، زیپ، پیچ، پیازچه، چاه، پایه

۳۳۳.  قناری، یرقان، قیر، قرآن، قرن، نقی

۳۳۴.  دوش، کود، کدو، دودکش

۳۳۵.  فنر، ناز، زارع، عرفان، ارزن، ناف، فراز، زعفران، فرز، عارف

۳۳۶.  پشه، شاهد، شاد، اشهد، شهد، پادشاه، پاداش

۳۳۷.  روغن، نفر، فرغون، رفو، نور

۳۳۸.  آسان، سکانس، ساسان، سکان، ساکن، اسکناس، ساس

۳۳۹.  معمار، معما، مرام، عمر

۳۴۰.  مبل، لوبیا، ویلا، تمایل، بیت، وام، لیمو، تابلو، آلبوم، اتومبیل، ولایت، موبایل، بیل

۳۴۱.  تیبا، ادبیات، ابدیت، ابتدا، ادیب، دیابت، تاب، بیت، ادب، بید

۳۴۲.  شغال، آشغال، شاغل، شغل، شال، الاغ، آغل

۳۴۳.  کاست، تاس، اسکان، ساکت، استکان، تانک، کتان، ساتن، استان، سنت

۳۴۴.  یکتا، ترک، کارت، کتیرا، کار، کایت، تاریک، راکت، تریاک

۳۴۵.  عمه، معده، دما، علم، علامه، ماده، عالم، دلمه، عامه، مدال، عادل، عمله، معادله

۳۴۶.  آرنج، نجار، فرج، فجر، جفا، انار، انفجار، آجر

۳۴۷.  منبر، بومرنگ، گرم، مرگ

۳۴۸.  انبر، ابر، آبان، باران، انار، برنا، انبار

۳۴۹.  رتبه، شهرت، شته، ترش، هشت، رشته، برشته، شرب، بهشت، شربت، تبر، شتر، ترب

۳۵۰.  لیست، اسکلت، تاکسی، اسکی، استیل، لاستیک، کلاس، کلیسا، یکتا، اسکیت، کسالت

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here