جواب بازی فندق/ پاسخ تمام مراحل فندق+ چالش روزانه

0
6131
جواب تمام مراحل بازی فندق

یکی دیگر از بازی های محبوب این روزها، بازی فندق است. فندق با چالش های روزانه مخاطب را به این بازی دعوت می کند. بازی فندق بازی کلماتی و دانستنی است. این بازی یکی از رقیبان بازی آمیرزا نیز هست.

 

جواب تمام مراحل بازی فندق

پاسخ تمام مراحل بازی فندق را در این مقاله می توانید بخوانید.

در بازی فندق شما می توانید از دوستان خودتان بیشتر کمک بگیرید. تمام مراحل بازی فندق نیز در این مقاله آمده است.

۱- دو- دود

۲- سد- سبد

۳- شب- شیب

۴- آش- ماش- شام

۵- خل- لخت- تلخ

۶- ریش- شیر

۷- لپ- پل- پلو- پول

۸- یخ- سی- خیس- سیخ

۹- رز- مرز- رزم- رمز

۱۰- شک- یک- کش- شیک- کیش

۱۱- نقد- دفن- قند- فندق

۱۲- باک- بابک- کباب

۱۳- برگ- گره- بره- برگه- گربه

۱۴- حفظ- حفاظ- حافظ

۱۵- محل- حمل- میل- لحیم- حلیم

۱۶- کاه- هوا- آهک- کوه- آهو- کاوه- کاهو

۱۷- خرد- رخت- ترد- دختر- درخت

۱۸- بد- آب- ابد- ادب- باد

۱۹- کشو- شکر- کور- شور- روکش- کشور

۲۰- سفر- افسر- فارس

۲۱- شرف- فرش- شوفر- فروش

۲۲- لگن- لنج- گنج- جنگل

۲۳- آجر- رنج- آرنج- نجار

۲۴- اتم- مات- تاس- امت- تماس- ماست

۲۵- ابر- خبر- خراب- بخار

۲۶- تیر- ترک- تیرک- کتری

۲۷- بقا- قلب- قالب- قلاب

۲۸- شفا- اشک- کشف- کاشف- شکاف- کفاش

۲۹- خرس- سرخ- خسرو- خروس

۳۰- اسم- قسم- ساق- قاسم- سماق

جواب مراحل ۳۰ به بعد بازی فندق

۳۱- ماه- مهسا- سهام- ماسه

۳۲- پا- پر- پاس- سپر- پسر- پارس

۳۳- شهر- هوش- رشوه- شوهر

۳۴- سال- مال- ملس- سالم- سلام

۳۵- شرق- رقم- مشق- قمر- قشم- مشرق

۳۶- کرد- آرد- کدر- کارد- کادر- اردک

۳۷- سری- کسر- سیر- کرسی- ریسک- سیرک

۳۸- هند- آهن- نهاد- دهان- دانه

۳۹- آبی- باز- زیبا- بازی

۴۰- تور- متر- ترم- تمر- تورم- مترو

۴۱- ساز- راز- گرز- گاز- ارز- گراز- زاگرس

۴۲- گوش- گور- رخش- خوش- شوخ- خرگوش

۴۳- نیم- مین- موم- یمن- مینو- میمون

۴۴- اسب- بار- سرب- سبز- برس- سراب- بازرس- سرباز

۴۵- شال- شغل- الاغ- شاغل- شغال- آشغال

۴۶- برش- بشر- رشت- شتر- ترش- شربت

۴۷- روی- صوت- توری- تصور- صورت- وصیت- تصویر- صورتی

۴۸- اره- هنر- رهن- نهر- تنها- انتر- ترانه- تهران

۴۹- آلو- وان- اول- ویلا- وانیل- لیوان

۵۰- تار- آفت- فکر- کتف- کارت- کافر- راکت- تفکر- کفتر- کفتار

 

در بازی فندق شما با ویژگی های بسیار زیادی روبه رو خواهید بود که می توانیم به موسیقی سنتی، محیطی جذاب و آرام و پر از واژه اشاره کرد.

جواب تمام مراحل بازی فندق

جواب مراحل ۵۰ به بعد بازی فندق

۵۱- وال- گلو- گاو- واگن- انگل- گالن- النگو

۵۲- تیر- تبر- ترب- بیت- کتبی- برکت- کبیر- کبری- ترکیب- تبریک- کبریت

۵۳- بها- همت- مته- بام- تباه- مهتاب

۵۴- مار- منع- آرم- نما- رمان- مانع- عمان- عمران

۵۵- فاز- زهر- زره- رفاه- هزار- زهرا- زرافه

۵۶- رنگ- نرخ- چرخ- چنگ- خنگ- خرچنگ

۵۷- دین- آدم- امید- دنیا- نماد- دامن- دینام- میدان

۵۸- نرم- چمن- ماچ- چرم- چنار- چمران

۵۹- بال- بیل- بلا- گلاب- گلابی

۶۰- پتو- توپ- نیت- تیپ- تیوپ- پوتین

۶۱- موش- پشم- شوم- شامپو

۶۲- میخ- خرم- خمیر- مریخ

۶۳- قرن- یار- قیر- قران- یرقان- قناری

۶۴- عدس- عید- سعی- عدسی- سعید- سعدی

۶۵- ننگ- منگ- ننه- نهنگ- منگنه

۶۶- نصب- بنا- بانو- صابون

۶۷- متن- نما- تمنا- ضامن- ضمانت

۶۸- شاه- وبا- شهاب- آشوب- باهوش

۶۹- کیا- یاس- کسل- لاک- سیل- یال- کلاس- سیکل- اسکی- کلیسا

۷۰- کما- ملک- کلم- کلام- کالا- کمال- کامل- مالک- املاک

۷۱- نوه- وجه- جین- جیوه- هویج- یونجه

۷۲- زین- وزن- تیز- زینت- ونیز- زیتون

۷۳- وان- نور- ران- ناو- روان- نوار

۷۴- سکو- بوس- سبک- باک- اسب- کاسب- واکس- بوکس- کوبا- کابوس

۷۵- موش- ورم- ماش- مار- شوم- امر- شمار- مشاور

 

بازی فندق با بیش از ۵۰۰ هزار نصب یکی از بازی های پر طرفدار این روزهای ایرانی است.

 

جواب مراحل ۷۵ به بعد بازی فندق

۷۶- باج- بها- باجه- جذاب- جذبه- جاذبه

۷۷- پنج- رنج- پره- پهن- پنجه- پنجره

۷۸- کشت- شدت- دشت- تشک- شکست- دستکش

۷۹- لبو- روال- باور- ابرو- بلوار

۸۰- بنا- جنب- نجس- باج- جنس- جناب- سنجاب

۸۱- رشد- کره- دکه- کدر- کرد- دره- شهرک- درشکه

۸۲- لاف- فلک- فال- کال- سفال- فلاسک

۸۳- نام- امن- طاق- منطق- نقاط- مناطق

۸۴- سنا- مسن- مینا- نسیم- ایمن- یاسمن- سینما- سیمان

۸۵- چمن- دما- نمد- نادم- دامن- چمدان

۸۶- زیر- زری- زجر- ریز- زرین- زنجیر

۸۷- اتو- سنت- اوت- وات- توان- وانت- سونا- ساتن- ستوان

۸۸- مسح- ستم- حسام- مساحت- تمساح

۸۹- قبر- قبه- برق- عرق- قهر- عرب- ربع- بره- عقرب- عقربه

۹۰- بید- آبی- ادا- آداب- آبادی

۹۱- بدن- بند- برد- نبرد- بندر

۹۲- ماه- مزه- مزد- ماده- همزاد

۹۳- چاپ- پوچ- چوپان

۹۴- پرش- شرور- پرشور- پرورش

۹۵- ننگ- ریگ- نگین- رینگ- نیرنگ

۹۶- کار- کمر- نمک- کنار- کمان- مکار- رمان- کرمان

۹۷- شنا- نیش- ناشی- شانه- شاهین

۹۸- حیا- نوح- حوا- حنا- حاوی- نواحی- حیوان

۹۹- ترس- سوت- تنور- ستون- وسترن- سنتور

۱۰۰- تار- زور- راز- روز- تراز- آرزو- وزارت- ترازو

جواب تمام مراحل بازی فندق

جواب مراحل ۱۰۰ به بعد بازی فندق

 

۱۰۱- نوه- نود- دوده- دنده- دونده

۱۰۲- بور- تور- برکت- کبوتر

۱۰۳- چای- خال- خالی- خیال- یخچال

۱۰۴- پست- پیت- پیچ- چیپس- پستچی

۱۰۵- سوا- اوج- سویا- یاسوج

۱۰۶- شور- پیر- پیرو- یورش- پیشرو- شیپور

۱۰۷- هوا- آهو- بها- بانو- انبه- انبوه

۱۰۸- پسر- توپ- سوپ- روس- پوست- پرتو- پرستو

۱۰۹- هشت- هفت- شته- رشته- شهرت- فرشته

۱۱۰- ابر- ابرو- ربات- باروت

۱۱۱- قاب- عقب- عبا- عقاب

۱۱۲- ضر- مضر- ضمیر- مریض

۱۱۳- مهر- جام- اهرم- ماهر- مجرا- جامه- مهاجر

۱۱۴- باز- ارز- آزار- بارز- ابزار- بازار

۱۱۵- بار- آرد- دار- رام- مراد- مربا- مدار- درام- مادر- مبدا- رامبد- مرداب

۱۱۶- تاس- سرخ- تخس- تراس- آخرت- ساخت- اختر- راست- خسارت- استخر

۱۱۷- وام- سرم- امور- رسوا- سمور- راسو- سرما- سماور

۱۱۸- ترش- شتر- تبر- برش- رشت- شهر- ترب- شرب- بشر- شربت- رتبه- بهشت- برشته

۱۱۹- کوه- هوش- کشف- کفش- شکوه- شکوفه

۱۲۰- چاه- قاچ- چاق- طاق- طاقچه

۱۲۱- لیف- لاف- فال- فیلم- فامیل

۱۲۲- فنس- فنا- ناف- سونا- فانوس

۱۲۳- سنگ- هنر- سنگر- نرگس- سرنگ- گرسنه- سرهنگ

۱۲۴- ترس- راست- آستر- رسته- ستاره

۱۲۵- ریا- یار- انار- آریا- یاران- ایران

 

بازی فندق برای تمام گوشی ها و تبلت ها مناسب است و این بازی بسیار روان و بدون هیچ خطایی اجرا خواهد شد. بازی فندق و بازی آمیرزا جز برترین بازی های ایرانی است.

 

جواب مراحل ۱۲۵ به بعد بازی فندق

 

۱۲۶- دور- رود- ورود- دورو- خودرو

۱۲۷- رهن- نهر- راه- اره- پاره- پریا- پینه- پنیر- آینه- پناه- پایه- پیراهن

۱۲۸- شاد- آتش- شاهد- اشهد- دهات- شهدا- هشتاد- شهادت

۱۲۹- میل- پیل- مدل- پلید- دیپلم

۱۳۰- درس- دسر- آدرس- سردر- سردار

۱۳۱- کیش- شیب- کاشی- شاکی- آبکش- شکیبا

۱۳۲- ناو- شیوا- یواش- شنوا- ناشی- آویشن

۱۳۳- کشو- آلو- اشک- وال- لاک- کاوش- لواش- لواشک

۱۳۴- خار- کاخ- خاک- آخر- خوک- کاور- خاور- خوراک

۱۳۵- سیب- آسیب- سیبا- آسیا- آسیاب

۱۳۶- سیر- سریع- وسیع- عروس- عروسی

۱۳۷- بنا- آبان- انبر- انبار- باران

۱۳۸- دما- دام- داد- مداد- امداد- داماد

۱۳۹- بیم- بام- آیه- مایه- ماهی- بیمه- مهیا- بامیه

۱۴۰- دیر- دوا- دیو- یاور- دریا- رویا- داور- دارو- راوی- اردو- دیوار- رادیو

۱۴۱- ابر- باد- آبی- دبیر- بیدار- ردیاب

۱۴۲- قله- اهل- قلم- قمه- قلمه- لقمه- ماله- ملاقه- مقاله

۱۴۳- سیل- بیل- سبیل- لباس- سیبل- لابی- سیلاب- ابلیس

۱۴۴- بنر- انگ- برگ- ارگ- گران- نگار- بانگ- آبرنگ

۱۴۵- زین- لنج- لجن- لنز- جیب- لیز- زبل- زینب- نجیب- بنجل- زنبیل- زنجبیل

۱۴۶- فاق- یقه- قیف- فقیه- قیافه- قافیه

۱۴۷- پوک- پتک- پاکت- تکاپو- کاپوت

۱۴۸- گیس- ریگ- یاس- گاری- ساری- اسیر- گریس- سیگار

۱۴۹- گاو- لگد- گدا- گلو- گود- گول- الگو- دولا- گودال

۱۵۰- ناز- وزن- موز- زمان- نماز- زانو- آزمون

در بازی فندق ذهن شما باز خواهد شد. بازی فندق با موسیقی درون برنامه ای محیطی آرام را برای دوستداران فندق فراهم کرده استو

 

جواب مراحل ۱۵۰ به بعد بازی فندق

 

۱۵۱- آهو- گره- گروه- گوهر- گواه- گهواره

۱۵۲- تمر- متر- تورم- مترو- تومور- موتور

۱۵۳- وات- اوت- کاتر- کروات- تکاور

۱۵۴- وان- تاب- ناب- نبات- نوبت- بتون- باتون- بوتان

۱۵۵- لات- فلک- تلف- کتف- آفت- کلفت- فلاکت- کفالت

۱۵۶- شوک- کاوش- پوشک- پوشاک

۱۵۷- لنت- ولت- نفت- فلوت- تلفن- تونل- تفلون

۱۵۸- رعنا- عارف- زارع- فراز- نزاع- فرزان- فرناز- زعفران

۱۵۹- ختم- خام- تخم- اخم- خمر- خرما- تارخ- خمار- خاتم- مختار

۱۶۰- شنا- ننه- نان- آهن- نشان- شانه- نهان- نشانه

۱۶۱- عمر- رفع- عفو- مور- عمو- عرف- معرف- معروف

۱۶۲- ریش- آتش- شیر- آرش- آتی- تراش- شیار- ارتش- ترشی- آشتی- تایر- اتریش

۱۶۳- بست- دست- دسر- سبد- سرب- سرد- درست- بدتر- بستر- دربست

۱۶۴- آرنج- کران- نجار- نارنج- نارنجک

۱۶۵- هند- دین- دنیا- دانه- آینه- هادی- دایه- ایده- ناهید- آینده

۱۶۶- بقا- جنب- باج- قاب- ناب- آقا- ناجا- نقاب- اجاق- باجناق

۱۶۷- هار- سری- ریه- هراس- سیاه- سایه- سیاره

۱۶۸- کما- کام- واکس- مسکو- ماسک- مسواک

۱۶۹- میت- تیم- سیم- تقی- مقیم- قسمت- قیمت- تیمم- تقسیم- مستقیم

۱۷۰- امت- عمل- علم- ملت- علت- عام- تامل- عالم- املت- عامل- تعامل- علامت

۱۷۱- رنگ- نگر- فنر- نفر- فنگ- رینگ- فرنی- فرنگی

۱۷۲- مژه- رژه- پدر- مژده- مرده- درهم- پرده- پژمرده

۱۷۳- رقم- قبر- برق- قهر- مهر- قمر- رمق- مقبره

۱۷۴- درک- کدو- خدا- کود- وارد- راکد- کادو- دکور- خوراک- خودکار

۱۷۵- سوت- تپه- توپ- هوس- سوپ- پوست- پسته- پوسته

 

شما می توانید پاسخ تمام مراحل آمیرزا را در “جواب مراحل آمیرزا” ببینید.

جواب تمام مراحل بازی فندق

جواب مراحل ۱۷۵ به بعد بازی فندق

 

۱۷۶- جدا- جسد- داس- سند- جنم- مسن- دنج- سمج- نماد- سمند- دامن- جامد- سجاد- سنجد- مساجد- دماسنج

۱۷۷- دیس- دیه- تهی- دسته- تهیدست

۱۷۸- سفر- نفس- فنس- رها- سفره- سرفه- رفاه- فارس- رسانه- فرانسه

۱۷۹- اتو- تور- روس- سوت- راس- سوار- اورست- روستا

۱۸۰- اصل- خاص- اهل- خال- خلاص- خالص- خاله- خلاصه

۱۸۱- پاس- سپر- پسر- سوا- پروا- پارس- پارو- پاسور

۱۸۲- قسم- قوی- موسی- مقوی- موسیقی

۱۸۳- اشک- آشنا- انشا- اشکان- کاشان

۱۸۴- سال- کال- ساک- الک- ساکت- یکتا- کاست- تاکسی- اسکلت- کلیسا- اسکیت- استیک- استیل- لاستیک

۱۸۵- جور- هوا- جار- رواج- جوهر- وراج- جارو- جواهر

۱۸۶- شام- شمع- منع- عمد- منش- دعا- دانش- معدن- داعش- معاش- دشمن- نادم- معنا- معاد- عمدا- معادن- دشنام- شمعدان

۱۸۷- اهل- حال- سلاح- ساحل- اسلحه

۱۸۸- رمز- مزه- زره- رزم- زهر- عمه- هرمز- عمره- مرزه- مزرعه

۱۸۹- پاک- کاپ- پست- پتک- نکات- تکان- کتان- تانک- پاتک- ساکن- پستان- پستانک

۱۹۰- فنر- نور- نفر- فروغ- روغن- فرغون

۱۹۱- درز- رود- روز- دره- هدر- داور- دراز- زهرا- دوره- روده- زرده- آرزو- آزرده- دروازه

۱۹۲- اتم- علی- ملات- ملیت- عیال- علیم- مایع- تمایل- تعامل- تالیم- متعالی- عملیات

۱۹۳- تنگ- تنش- نشت- گشت- نشات- ناگت- انگشت

۱۹۴- مری- مار- کمر- کرم- کریم- اکرم- ریکا- امیر- یاری- کیمیا- یاکریم

۱۹۵- بنا- آبی- وان- ناو- وبا- یون- بانو- بیان- یابو- بینوا

۱۹۶- ماست- سالم- سلام- املت- تامل- مدال- سلامت- دستمال

۱۹۷- بوس- اسب- بوت- سنا- تاب- وانت- ستون- سونا- توان- تونس- ستوان- تناسب- تناوب- بوتان- بوستان

۱۹۸- کبری- کبیر- مرکب- بومی- مربی- کویر- میکرو- روبیک- میکروب

۱۹۹- نیم- یمن- ولی- نیلو- مینو- لیمو- میلیون

۲۰۰- هنر- نهر- رهن- رنج- جین- ریه- هجری- نیره- جیره- نیجریه

 

جواب مراحل ۲۰۰ به بعد بازی فندق

 

۲۰۱- گود- نود- دفن- نفس- گند- سود- سوگند- گوسفند

۲۰۲- دبیر- نبرد- نیرو- درون- نوید- دربی- بندری- بیرون- روبند- دوربین

۲۰۳- محو- حکم- محک- حکمت- موکت- حکومت

۲۰۴- وقت- قوت- قوی- قوا- تقی- تقوا- قاتی- یاقوت

۲۰۵- زبل- بغل- لبه- غزل- غاز- زاغ- باغ- اغلب- آبله- بالغ- زغال- غزال- زباله- بزغاله

۲۰۶- شوم- نوش- موش- دوش- دشمن- شنود- دمنوش

۲۰۷- رشت- ترش- شتر- نشر- رانش- نگرش- ناشر- انتر- گرانش- نگارش- شناگر- انگشتر

۲۰۸- تمر- ترم- مری- رحم- تیر- حرم- رحمت- حریم- حرمت- ترحم- متحیر- تحریم

۲۰۹- یکان- مکان- امین- کیان- مینا- کمین- کمیک- کمانک- مکانیک

۲۱۰- سرم- رسم- ورم- سوم- مسیر- مسری- مرسی- موسیر

۲۱۱- هند- آیه- یاد- دیو- دین- دهان- دیوان- اندوه- ادویه- دیوانه

۲۱۲- نام- زین- یزد- مزد- ناز- میز- ایمن- امید- زیان- ایزد- زمین- زمان- نماز- میدان- دینام- میزان- آنزیم- نامزدی

۲۱۳- تلف- ریل- فیل- رتیل- لیتر- فیلتر

۲۱۴- هدا- گدا- گاز- آگاه- اهدا- آزاد- آزاده- زادگاه

۲۱۵- ریگ- گرو- گلو- گوی- لیگ- یورو- گوریل- ویرگول

۲۱۶- رخت- تار- فرخ- آفت- فاخر- افترا- خرافات- افتخار

۲۱۷- فوت- فوق- وقف- افق- وفا- تقوا- وفات- توقف- فتوا- توافق

۲۱۸- خرم- درد- مدد- خرد- خرمن- مخدر- مردد- خردمند

۲۱۹- آتش- تشک- کیش- کشت- شیک- کاشی- شاکی- کاشت- کشتی- شکایت

۲۲۰- شکار- کشور- آوار- روکش- کاوش- شورا- کاور- واشر- آشکار- کارواش

۲۲۱- دور- رود- شور- رشد- شوخ- رخش- خوش- خیر- دیش- شیخ- رویش- شوخی- خویش- رشید- خروش- خرید- درویش- خورشید

۲۲۲- زود- زوج- موز- موج- مجوز- مزدوج

۲۲۳- شاد- ادب- شدت- شاه- بها- شهد- دشت- دبه- تباه- شتاب- شهاب- تابش- ابهت- هشتاد- شهادت- تشابه- شباهت- بهداشت

۲۲۴- تیر- ترک- تیرک- کتری- حرکت- حیرت- تحرک- تحریک

۲۲۵- شهر- اره- آهو- پرش- راه- هوش- پره- پشه- پاره- شوهر- شوره- پوشه- رشوه- هاشور- شاهپور

 

فندق بهتر است یا آمیرزا؟ شما می توانید بررسی پرسشینو را در “فندق یا آمیرزا” بخوانید.

جواب تمام مراحل بازی فندق

جواب مراحل ۲۲۵ به بعد بازی فندق

 

۲۲۶- سفر- تار- راس- ترس- سفت- افسر- ستار- فارس- تاسف- راست- تراس- سفارت

۲۲۷- سوار- راسو- روان- سارس- نارو- سانس- سوسن- سروان- سنسور- سانسور

۲۲۸- شکر- آجر- کشو- اوج- جوک- جوش- کاج- کرج- جاروکش- جوشکار

۲۲۹- آوا- آرا- شعر- عشا- شرع- عرش- شعرا- شعار- شعور- شروع- شاعر- اشعار- اعشار- عاشورا

۲۳۰- فال- ولت- آفت- وال- وات- الف- آلو- اول- لبو- فلوت- بلوا- بلوف- بافت- تابلو- فوتبال

۲۳۱- چاه- چاپ- چاره- پاره- چهار- پارچ- پاچه- آچار- پارچه- چهارپا

۲۳۲- کاه- آهک- زیپ- کپی- پیک- پایه- کاهی- پیاز- کازیه- پاکیزه

۲۳۳- بار- ارز- پاس- ابر- زبر- ساز- راز- سرب- سبز- پرز- بارز- سراب- سرباز- بازرس- بازپس- بازپرس

۲۳۴- دست- سوت- شوت- سخت- تخس- خشت- سوخت- دوست- دوخت- دستخوش

۲۳۵- بلا- طلب- طلا- طبل- طبس- سطل- لباس- باطل- طالب- اطلس- اسطبل

۲۳۶- قار- فقر- فرق- قیر- آریا- ایفا- فارق- افقی- فراق- آفاق- فقیر- رفقا- رفیق- فقرا- ارفاق- آفریقا

۲۳۷- هتل- شته- هشت- تله- تلخ- لخت- لخته- شلخته

۲۳۸- مال- کال- ملک- کپل- کلم- پیل- پلک- کمپ- کامل- کمال- مالک- کلام- پلاک- مایل- کمیل- لامپ- کلیپ- پیام- پیامک- المپیک

۲۳۹- آتی- یاس- سست- ایست- سایت- تاسیس- سیاست

۲۴۰- دنج- جان- جشن- جواد- جادو- دانش- شنوا- جوان- وجدان- دانشجو

جواب بازی فندق

۲۴۱- ضبط- نبض- آبان- باطن- طناب- ضابط- انضباط

۲۴۲- خار- آخر- خدا- نرخ- شاخ- خشن- خراش- ارشد- نادر- درنا- خارش- درخشان

۲۴۳- نان- نقی- نوین- نانو- قانون- یونان- قانونی- قوانین

۲۴۴- کتب- باک- نوک- کوبا- باکو- بانک- کتاب- تنبک- بوتان- تناوب- باتون- تنباکو

۲۴۵- گاو- رنج- نور- جنگ- گنج- جگر- نگار- جارو- گران- نوار- واگن- جانور- انگور- جنگاور

۲۴۶- مات- عام- جام- تاج- جمع- عاج- تجمع- جامع- جماعت- اجتماع

۲۴۷- اشک- آرش- ترک- ارتش- تراش- اراک- کارت- راکت- ترکش- تشکر- ترشک- شراکت- کشتار- اشتراک

۲۴۸- رویا- آریا- یاور- خاور- راوی- خیار- اخوی- اخروی- اواخر- خاویار

۲۴۹- وزن- نوه- وزنه- نیزه- زینب- بیوه- بوزینه

۲۵۰- پلو- پول- هلو- پهن- پله- لپه- آهن- پناه- پهلو- پلان- ناله- پونه- لانه- پهلوان

در بازی فندق باید مراقب فندق هایی که به دست می آورید باشید.

فندق هایی که به اسم طلا نامگذاری شده اند به شما کمک خواهند کرد که اگر در مرحله ای مشکل داشتید آن را حل کنید.

جواب مراحل ۲۵۰ به بعد بازی فندق

 

۲۵۱- دسر- مرد- دمر- گرد- مرگ- گرم- مگس- سدر- سردر- مدرس- مسگر- سرگرم- سرگرد- سردرگم

۲۵۲- مین- امن- ماه- هما- وام- نهم- نما- آینه- ماهی- مایه- نیمه- مایو- میهن- نامه- میوه- منها- همایون

۲۵۳- سنا- شنا- آشنا- نشان- شانس- آسان- انسان- ناشناس

۲۵۴- شهر- شرم- مهر- شمر- خشم- شخم- شرخر- خرمشهر

۲۵۵- قلم- چاق- ماچ- قلق- چماق- چلاق- قلچماق

۲۵۶- لیر- تهی- تیره- تیله- لیته- هیتر- هیتلر

۲۵۷- سیب- سبزه- سبزی- سینه- نسیه- نبیسه- سبزینه

۲۵۸- سیر- مری- ریز- سری- زری- مرز- سیم- مسن- نرم- زرین- نسیم- سرزمین

۲۵۹- طاق- عطا- قطع- طاقت- قاطع- قطعات- تقاطع

۲۶۰- وبا- بور- بنر- انبر- ابرو- روبان- بوران- ویران- ناوبر- بورانی

۲۶۱- مور- آرم- یار- امر- آهو- مهیا- مهار- ماهر- اهرم- امور- هموار- مهیار- امریه- ارومیه

۲۶۲- آقا- قاب- لقب- قلب- نقل- القا- بالا- بالن- باقلا- ناقلا- اقبال- انقلاب

۲۶۳- اهل- سکه- کله- کلک- لکه- کلاه- هلاک- کاسه- کاکل- اسکله- کلاهک- کالسکه

۲۶۴- مست- متر- سمت- ستم- جسم- سمج- جرم- تجسم- تاجر- رستم- اجرت- سماجت- جسارت- مستاجر

۲۶۵- دما- آرد- آدم- فرد- ترد- فرم- فدا- مدت- مفت- مراد- مدار- دفتر- مادر- درام- فردا- مفرد- دفاتر- مترادف

جواب مرحل بازی فندق

۲۶۶- میز- شام- ماش- میش- ایام- اشیا- مزایا- آزمایش

۲۶۷- جدا- درج- رواج- وارد- وراج- اردو- واجد- گارد- گردو- جادوگر

۲۶۸- دین- دیگ- پند- گونی- پوند- پیوند- پودینگ- دوپینگ

۲۶۹- سند- خرس- سرد- روس- سرخ- سخن- خون- درون- خروس- خسرو- سرود- نخود- سرخود- خرسند- سخنور- خونسرد

۲۷۰- ملس- سیم- لمس- ملت- تیم- سیل- میت- سطل- لیست- مسلط- طلسم- تسلط- تسلیم- مستطیل

۲۷۱- ناس- بست- بند- بدن- تند- نبات- نسبت- باند- تناسب- آبستن- سنباد- دبستان

۲۷۲- رهن- ریه- هنر- رای- انار- ناهار- یارانه- رایانه

۲۷۳- رنگ- تنگ- انگ- گاری- رینگ- تایر- انتر- گیرا- یگان- تینر- گیتار- گرانیت

۲۷۴- توپ- لوس- سوپ- ولت- پتو- پست- پوک- کوپ- کول- سکو- تپل- پوست- توکل- سکوت- پولک- لوکس- کپسول- تلسکوپ

۲۷۵- سفر- دروس- سفید- یوسف- فرید- ردیف- سفیر- فرود- رسید- ویفر- روسفید- فردوسی

جواب تمام مراحل بازی فندق

جواب مراحل ۲۷۵ به بعد بازی فندق

 

۲۷۶- هوش- بانو- آشوب- شانه- انبه- شنبه- انبوه- باهوش- شبانه- نوشابه

۲۷۷- کما- نان- کام- دام- نمد- نمک- کمد- دامن- کمان- نماد- نادم- اندک- دکان- کمند- مانند- نمناک- مانکن- نمکدان

۲۷۸- سنت- تاس- نشت- تنه- ساتن- تنها- نشست- تشنه- نشسته- شناسه- نشاسته

۲۷۹- کهن- فنا- کفا- فنس- کسف- کنه- ناف- کفن- ساکن- کافه- کاهن- نسکافه

۲۸۰- ولی- بام- بیل- بال- آبی- مبل- مولا- لیمو- لابی- یابو- ویلا- آلبوم- لوبیا- موبایل

۲۸۱- درب- ننگ- برد- برگ- گردن- درنگ- بندر- گنبد- دربند- گردنبند

۲۸۲- صفا- صاف- صفر- صرف- نصف- ناصر- صفرا- صراف- انصار- انصاف- اصراف- انصراف

۲۸۳- نظر- ناظر- رانت- نظارت- انتظار

۲۸۴- روی- زیر- پری- روز- پیر- زور- پیرو- روزی- وزیر- پریز- پرویز- پیروی- پیروز- پیروزی

۲۸۵- رام- مار- کار- مکار- ریکا- اکرم- کریم- آرام- مارک- آمار- کامیار- آمریکا

تمام مراحل بازی فندق+ جواب

۲۸۶- لگن- لنز- گول- گله- زنگ- گوزن- نزول- زنگوله

۲۸۷- تیر- تبر- بیت- بیک- ترب- تیک- ربات- کتبی- برکت- اکبر- رکاب- بیات- کبریت- ترکیب- تبریک- بیکار- باریک- باتری- تاریک- رکابی- تریاک- باکتری

۲۸۸- آبی- بنا- گناه- آهنگ- بانگ- نبیه- آگهی- گیاه- یگانه- بیگانه

۲۸۹- جنس- نجس- فنج- نجف- آسان- ناجا- اسفنج- اجناس- اسفناج

۲۹۰- علت- عدل- عادل- عادت- ادعا- عدالت- تعادل- اعتدال

۲۹۱- ماست- تماس- سرما- سفارت- مسافر- مسافت- متاسف- مسافرت- اتمسفر

۲۹۲- نشر- پرش- ران- ریش- شیر- نیش- ناشر- ناشی- شیار- پریا- پنیر- رانش- پرشیا- پریشان

۲۹۳- ریل- دار- دیر- یاد- بید- بدل- دریا- ریال- دلبر- دبیر- دلار- دیار- دلیر- دریل- یلدا- ردیاب- دریبل- بیدار- دلربا- اردبیل

۲۹۴- فال- لاف- فضل- فضا- فاضل- بالا- الفبا- فاضلاب

۲۹۵- وفا- هوا- آهو- فدا- هدف- هالو- دولا- آلوده- فولاد- فالوده

۲۹۶- بنا- تاب- نیت- آنی- نیک- تانک- یکتا- یکان- کیان- کتان- نکبت- تبانی- نیابت- کابینت

۲۹۷- یمن- نیم- نام- مهم- نامه- نیمه- مایه- منها- ایمن- مینا- نیما- امین- مهین- مهمان- همنام- مهمانی

۲۹۸- منش- موش- ورم- نور- روش- نرمش- روشن- نمره- منور- منشور- مشهور- مهرنوش

۲۹۹- کرم- کمر- رسم- سمی- کسر- مسری- مرسی- کسری- سیرک- کرسی- ریسک- میکس- کمیسر- کریسمس

۳۰۰- شاه- کاه- کشک- اکشن- کاهش- شکاک- اشکنه- کهکشان

جواب مراحل ۳۰۰ به بعد بازی فندق

 

۳۰۱- کره- کرد- هدر- گند- دره- کدر- دکه- رده- گره- کند- کنده- رنده- گرده- نرده- کندر- گنده- نکره- کرگدن- گردنه- کنگره

۳۰۲- پسر- سپر- پرس- کیش- پیس- شریک- سرکش- سپری- پرسش- پسرک- سرکشی- شکسپیر

۳۰۳- ادا- دقت- صدق- قصد- صدا- اتاق- صادق- تقاص- صداقت- صدقات- اقتصاد

۳۰۴- تست- اسب- آبان- تابان- استان- انتساب- باستان- تابستان

۳۰۵- آتی- بیت- ادب- باد- ابد- آباد- آداب- باید- آیات- آبادی- ابیات- ابتدا- دیابت- ادبیات

۳۰۶- مال- وال- وام- آلو- اول- ناو- وان- الان- والا- املا- منال- امان- اموال- ملوان- مولانا

۳۰۷- اوت- بوت- اتو- وانت- توان- نوبت- بتون- اتان- بوتان- توانا- تاوان- اتوبان

۳۰۸- شکر- شیک- آرش- چای- ریا- چرک- چاک- چکش- شاکی- کاشی- شاکر- چاکر- چریک- شکاری- کیارش- شکارچی

۳۰۹- ماچ- چاپ- پیچ- چرم- پارچ- امیر- پیام- آمپر- پرچم- مارپیچ

۳۱۰- باز- فاز- زبل- لیف- فلز- لیز- زلف- بازی- زیبا- آبزی- فایل- فلزیاب

بازی فندق و جواب آن

۳۱۱- پول- سال- پلو- پوچ- چلو- سوال- چپول- چالوس- چپاول- چاپلوس

۳۱۲- گرم- ریگ- ارگ- گیر- گام- گریم- گرما- شمار- گیشا- گرایش- گرامی- گرمایش

۳۱۳- وبا- لبو- بلوا- آویز- بلوز- لوزی- زیلو- ویزا- بازو- زالو- لوبیا- زولبیا

۳۱۴- بره- ابر- ریشه- شراب- بیشه- بینش- بارش- شیره- بهار- شاهین- نشریه- رهیاب- باهنر- نبیره- شیربها- شهربانی

۳۱۵- عار- نصر- صرع- عصر- عصا- رعنا- عنصر- نعره- عرصه- عناصر- عصاره- عصرانه

۳۱۶- خار- آخر- خرم- مهر- پره- اخم- خام- خمار- پاره- خرما- خمره- پخمه- خامه- خمپاره

۳۱۷- تمر- ترک- کور- تور- کوه- کته- تکه- مکه- کمتر- موکت- کوره- توهم- متروکه

۳۱۸- آتش- هشت- آشتی- ایست- سایه- هیات- سیاه- شاسی- تیشه- ستایش- شایسته

۳۱۹- ساک- سدر- داس- درس- کدر- انس- کادر- آدرس- کران- راکد- کارد- اردک- کنار- سکان- کساد- اسکنر- اسکندر

۳۲۰- شوم- میش- یون- مین- میهن- هومن- میوه- مینو- شیوه- منشی- شومینه

۳۲۱- اتم- امید- آیتم- آیات- مادی- مادیات

۳۲۲- مزد- درد- داد- رزم- رمز- زرد- دزد- درز- مردد- مزدا- آزار- دراز- مزار- زمرد- داماد- امداد- مرداد- مدارا- دامدار- مادرزاد

۳۲۳- عوض- وضع- عرض- عضو- رضا- عوضی- راضی- ضایع- رضوی- عوارض- عوارضی

۳۲۴- غار- دوغ- دور- داغ- غده- دارو- داور- ارده- دوره- روده- دروغ- آروغ- غوره- داروغه

۳۲۵- لات- الک- لاک- پتک- شال- شکل- تپش- پشت- پاکت- پاتک- شاتل- تلاش- پشتک- پشکل- شکلات- پلاکت- لاکپشت

جواب مراحل ۳۲۵ به بعد بازی فندق

 

۳۲۶- شوک- وزش- کشور- کاوش- ورزش- کاور- شرور- رزرو- ارزش- زرشک- کشاورز- ورزشکار

۳۲۷- نمک- نرم- ناز- رمان- مکان- زمان- نماز- مرکز- نازک- کرمان- مراکز- نمکزار

۳۲۸- بشر- شام- بیم- شیب- مربی- مربا- امشب- بیمار- ابریشم

۳۲۹- لگن- سگا- لنت- سنگ- لنگ- نسل- گسل- ساتن- انگل- گالن- سالن- گلستان

۳۳۰- دست- زود- سود- یزد- دیو- تیز- دیس- سید- سوز- دوست- سوتی- زیست- دویست- دوزیست

۳۳۱- ترس- کاتر- تراس- ساکت- نکات- کاست- تانکر- کنسرت- کارتن- ترسناک

۳۳۲- رهن- بار- بها- اره- نهم- امر- انبر- مهار- بهمن- بهنام- مهران- بهرام- مهربان- برنامه

۳۳۳- شاد- شهد- رشد- زهر- زرده- زهرا- شهدا- ارشد- شاهد- هزار- ارشه- آزرده- هشدار- شهرزاد

۳۳۴- رود- دوا- دسر- سوت- دود- راسو- رسوا- درست- سودا- تردد- سواد- درود- دستور- روستا- دادرس- دستاورد

۳۳۵- عشق- نقش- نعش- آشنا- عاشق- نقاش- نقشه- اشعه- قانع- عاشقانه

۳۳۶- هلو- دوش- شوره- رودل- لودر- دلشوره

۳۳۷- کفر- فکر- کفار- کافر- فرار- کاما- مکرر- افکار- امرار- کارفرما

۳۳۸- سیم- سیر- سهم- ساری- سیما- اسیر- سهام- سهیم- همسر- سرمه- سیاره- سرمایه

۳۳۹- دین- مدت- یمن- منت- متن- دینی- دایی- یتیم- آیین- تمدن- تامین- امنیت- تایید- دینامیت

۳۴۰- دیه- هیچ- چاره- ایده- دایه- هادی- چیده- چادر- دچار- دریچه- دایره- دریاچه

جواب بازی فندق و آمیرزا

۳۴۱- قبر- برق- ساق- بقا- برس- نقاب- قنات- سرقت- براق- سارق- باقر- سابق- سبقت- تقارن- قربان- رقابت- قبرستان

۳۴۲- خوش- شوخ- مزه- زخم- خزه- موزه- خوشه- خوشمزه

۳۴۳- کرد- بور- باک- کدو- کبد- باکو- ابرو- رکود- کادو- کبود- دکور- بودا- بارکد- دارکوب

۳۴۴- مور- موز- مرزه- روزه- مرور- زیره- رموز- هیزم- مویز- رزومه- روزمره- مهرورزی

۳۴۵- ریگ- گاز- گرز- گاری- گریز- گراز- زاری- رازی- بزرگ- ایربگ- آبگیر- بازیگر

۳۴۶- اسب- بست- سرب- سبد- ستار- دارت- ربات- بستر- دستار- دربست- سرداب- داربست

۳۴۷- خال- ملخ- روال- خاور- امور- مولا- اخمو- خالو- مورخ- خرمالو

۳۴۸- خاک- ختم- تخم- کاخ- رخت- مدرک- متکا- آدمک- ماکت- دکتر- مرتد- خارک- خدمات- مدارک- کرامت- دکترا- تدارک- تراکم- دمکرات- خدمتکار

۳۴۹- چرخ- خیر- چرت- چتر- خیت- اختر- چرخه- خیره- چیتا- تاخیر- تاریخ- خیرات- تیاره- تاریخچه

۳۵۰- هوس- سطر- وسط- طوس- ساوه- واسط- سوره- طاهر- واسطه- ارسطو- ساطور- اسطوره

 

جواب مراحل ۳۵۰ به بعد بازی فندق

 

۳۵۱- سکو- کتک- کوک- سکوت- واکس- کوکا- کاسکت- کاکتوس

۳۵۲- مرغ- غیر- مدار- مرید- یغما- دماغ- مدیر- دریغ- مرغداری

۳۵۳- توپ- سخت- سوپ- پخت- پوست- سوخت- ساخت- پاسخ- استوا- خواست- سخاوت- اختاپوس

۳۵۴- تنگ- ارگ- اتان- آرگن- نگار- ترنگ- گاتا- آتنا- ناگت- لنگر- تالار- گلنار- تلنگر- انتگرال

۳۵۵- هنر- نظم- رمان- ناظم- منها- نامه- نظام- مظان- مظنه- مهران- مناظر- منظره- نظاره- مناظره

۳۵۶- قمر- لیر- مقر- مال- رمق- رقم- کلر- قلک- مایل- کمیل- مارک- ملاک- قیام- لاری- قالی- قمری- قاری- رالی- قایم- قمار- لایق- کالری- اقلیم- قلمکاری

۳۵۷- آهک- کنه- کهن- هند- آهن- شانه- دکان- اندک- دانه- دانش- کاهن- دنده- هندا- شهدا- اشکنه- آکنده- کشنده- دانشکده

۳۵۸- هوش- بدن- نوه- نود- نبش- دبه- شنبه- شنود- بنده- شهود- بدنه- دنبه- بهنوش- دوشنبه

۳۵۹- آفت- کتف- کیف- کتری- کفتر- ریکا- تفکر- تایر- کافی- تیرک- کفری- کیفر- یافت- تکفیر- تریاک- کفتار- کفایت- ترافیک

۳۶۰- گاو- گرو- رنگ- نور- گور- گربه- نوار- برگه- گونه- روبان- آرگون- انگور- ناوبر- بناگر- هارون- نگاره- روانه- روباه- بنگاه- آهنگر- گروهان- گروهبان

تمام مراحل بازی فندق

۳۶۱- جام- تیم- عام- آیات- تجمع- مایع- جامع- جمعیت- جماعت- اجتماع- مایعات- اجتماعی

۳۶۲- لبو- بیل- بلا- لابی- لولا- بلال- لیلا- لالا- ایول- بالا- اوایل- اولیا- آلبالو- والیبال

۳۶۳- شهر- ریه- شمر- میش- شرم- مری- هرم- مهره- مهریه- همیشه- همشیره- همشهری

۳۶۴- متر- تمر- شتر- مشت- ملیت- ریتم- رتیل- ترشی- لوتی- مشتی- رولت- توری- متولی- ریموت- تیمور- مشتری- مشورت- لیموترش

۳۶۵- اهل- لمس- اسم- ماله- مهسا- ماسه- ملوس- سوله- لامسه- ماسوله

۳۶۶- روی- ریش- شیوه- ریشه- یورش- رویش- شهریور

۳۶۷- چدن- چین- دنیا- دینی- چیدن- آیین- اینچ- چینی- چایی- دنیوی- دیوان- داوینچی

۳۶۸- دام- نام- داغ- نما- دامن- نماد- نادم- دماغ- اغما- دانا- داغان- ادغام- اندام- دامغان

۳۶۹- پری- پیر- پره- پشه- نیش- شیره- شهین- شهره- پینه- نهره- نیره- نشریه- شهریه- هنرپیشه

۳۷۰- آجر- جوش- آرنج- جوشن- آشور- اجنه- هاجر- جهان- هنجار- جواهر- هنرجو- جوانه- شناور- ناجور- جوشان- نوشهر- هاشور- هجران- جانور- جشنواره

۳۷۱- دوم- رنج- جرم- اوج- جادو- مواد- جدار- مجرد- نجوم- جامد- درمان- مرجان- دوران- مجاور- نمدار- مانور- مندرج- نامرد- دورنما- نمودار- ارجمند- جوانمرد

۳۷۲- کشو- وزش- ارز- روز- ورزش- شیوا- وزیر- کویر- آرزو- زیور- زیرک- واریز- آرشیو- شیراز- زکریا- کیارش- کشاورز- کشاورزی

۳۷۳- سود- سنا- نوا- سند- سونا- سواد- سینا- نوید- سودا- سویا- یونس- اسید- سودان- ادیسون

۳۷۴- خار- شیر- آرش- رخش- خیار- اشیا- اخیر- شیار- آریا- خارش- خراش- ارشیا- آرایش- خشایار

۳۷۵- آغل- لغت- تیغ- غیب- اغلب- بلیت- غایب- بیتا- لغات- غالب- بیات- بالغ- لابی- تبلیغ- لغایت- تبلیغات

جواب تمام مراحل بازی فندق

جواب مراحل ۳۷۵ به بعد بازی فندق

 

۳۷۶- کلم- میت- ملک- کول- ملت- ولت- کویت- تکلم- متکی- کمیت- وکیل- متلک- رتیل- کولر- کولی- تکمیل- تیمور- ریموت- متریک- متروک- ملکوت- میکرو- ملکیت- متولی- متوکل- کیلومتر

۳۷۷- پاس- یاس- سینا- آسیا- پایان- اسپانیا

۳۷۸- ستم- رسم- رام- مست- امیر- رستم- آستر- ایست- مسیر- سیما- ساری- سرما- تیمار- سمیرا- سرایت- میترا- ترسیم- ریاست- ماتریس- تیمسار

۳۷۹- پول- زیپ- پیل- لنز- نزول- گوزن- زیلو- لوزی- نیلو- گونی- پلنگ- زگیل- پونز- لزگی- نزولی- یوزپلنگ

۳۸۰- نیک- پاک- پیت- تیپ- یکان- اکیپ- تیپا- کیان- یکتا- کتان- تکان- پیکان- کاینات- کاپیتان

۳۸۱- نشت- تنش- نشات- آیین- نشان- آنتن- ناشی- آشتی- آتشین- نیایش- نشانی- ناتنی- انیشتین

۳۸۲- ابر- بره- آبی- رها- آمار- مربی- مربا- بیمه- آرام- رهیاب- ابهام- ایهام- امریه- ارابه- مهیار- اهرام- بامیه- آرایه- آبیار- ابراهیم

۳۸۳- اتو- ناو- تمنا- وانت- مینو- امین- مینا- ایمن- متان- متون- مونا- نیما- توان- مایو- متین- تومان- مانتو- تامین- امنیت- ویتنام

۳۸۴- بشر- باد- واشر- داور- باور- آشوب- دارو- درود- اردو- شراب- بارش- شبدر- بودا- ابرو- ارشد- دشوار- شوربا- داشبورد

۳۸۵- بال- طلب- طول- دولا- طالب- بودا- باطل- دوبل- بلوط- داوطلب

بازی فندق و جواب بازی فندق

۳۸۶- ران- هوا- امان- نمره- هومن- آوار- منها- منور- هموار- روانه- ناهار- آرمان- آواره- ماورا- همانا- هامون- ماهور- ماهان- ناروا- ارامنه- راهنما- ناهموار

۳۸۷- تیر- توت- سوتی- سرور- ترور- روسری- توریست- تروریست

۳۸۸- اره- مهر- آیه- نهی- نیمه- امریه- آرمین- رامین- ارمنی- مهران- مهیار- اهریمن

۳۸۹- گره- جگر- درج- جنگ- دنج- گرد- نگاه- هاجر- نادر- درجه- جاده- گران- آرگن- جهان- آهنگ- گنده- گنجه- جاهد- نرده- گناه- درنگ- جهاد- هنجار- گردان- نگاره- جداره- گردنه- درگاه- آهنگر- رانده- هجران- نگهدار- جهادگر- جهانگرد

۳۹۰- سدر- ادا- دیر- دیس- آیدا- درسا- دایر- آدرس- یارا- رسید- سایر- ساری- یارد- آسیا- دارا- یاسر- سیار- اسیر- سردر- آریا- دیار- دریا- سارا- سردار- رادار- اسرار- ایراد- سرایدار

۳۹۱- کفر- فکر- نمک- فوک- کفور- فرنی- فریم- کیفر- فوری- کمین- نرمک- نیرو- کویر- منفی- نیکو- کریم- نوکر- منکر- مینو- منور- نیمرو- منفور- کیفور- میکرو- مرفین- میکروفن

۳۹۲- ارگ- یار- خیار- نگار- یگان- ناخن- رینگ- نینا- گران- آرگن- گاری- گیرا- نگین- خانگی- آخرین- نگران- رنگین- نیرنگ- نارنگی- ناخنگیر

۳۹۳- دوا- دانه- نهاد- دهنه- نانو- دهان- نهان- اندوه- دهانه- هندوانه

۳۹۴- بدل- بید- لاری- لیبی- دریل- دلبر- دربی- ادبی- یلدا- ابدی- لایی- بدلی- یاری- دبیر- دایی- لابی- دریا- بردیا- بیدار- دریبل- دلربا- ردیاب- اردبیل- بیلیارد

۳۹۵- منع- میان- امین- نیما- مهین- معین- معنی- عامه- عمان- میهن- معنا- مینا- نیمه- مایع- مهیا- ماهی- مایه- مانع- منها- معاینه

۳۹۶- مهار- بهار- گربه- گرما- برگه- راهب- ماهر- مربا- اهرم- مهراب- گمراه- همگرا- بهرام- گرمابه

۳۹۷- کمر- کفا- مکرر- مرور- اکرم- کاور- فورا- امور- مارک- مکار- کافر- کفور- کافور- ماکروفر

۳۹۸- مکه- کاه- ماهک- کینه- زیان- نیزه- کمان- زمین- نازک- کاهی- کنیز- اینک- نماز- همزن- نیاز- هیزم- کنایه- مهناز- آنزیم- کیهان- میزان- زمانه- کمانه- زمینه- مکانیزه

۳۹۹- پری- نگار- یکان- گاری- پیکر- اکیپ- پنیر- رینگ- کران- گران- کیان- پریا- یگان- پارک- گیرا- یکرنگ- پیکان- پارکینگ

۴۰۰- سخن- سار- آدرس- رخنه- خرده- رسان- رنده- دانه- ساده- سران- درنا- نسخه- نرده- خانه- سخره- نارس- خنده- سرنخ- خرسند- سرانه- رانده- رسانه- خرناس- سردخانه

جواب مراحل ۴۰۰ به بعد بازی فندق

۴۰۱- رشت- تاب- ترد- ترب- شدت- برد- دشت- شرب- تراش- شربت- شتاب- ارتش- تابش- درشت- بشارت- رشادت- برداشت- ارتشبد

۴۰۲- نهر- ریز- زین- سنگ- زره- گیس- زنگ- گریس- سنگر- نسیه- سینه- سرنگ- گیره- زرنگ- گریه- گرسنه- سرهنگ- گزینه- سرنیزه- سنگریزه

۴۰۳- سوم- نوک- نسیم- موسی- مسکن- سینک- مسکو- سمنو- سومین- مسکونی

۴۰۴- هما- لکه- کله- هلاک- مالک- کمال- کلمه- ملکه- مکمل- مکالمه

۴۰۵- قاب- تاس- قسم- آقا- ماست- قسمت- سماق- قاسم- قامت- اقسام- اقامت- مسابقات

۴۰۶- هوا- رده- هار- دره- دوره- روند- دورو- روده- روان- نارو- ارده- ورود- دوران- اروند- هارون- وارونه- هوانورد

۴۰۷- غار- راه- باغ- غرب- وهاب- غوره- غروب- غبار- روباه- آبغوره

۴۰۸- رضا- تار- عار- آرا- عرض- تعرض- اعضا- تعارض- اعتراض

۴۰۹- زور- سری- روز- وزن- زرین- سوزن- سینی- زیرین- رویین- زیرنویس

۴۱۰- بنا- نگر- زبر- انگ- انار- بانگ- بارز- زبان- برنز- انبار- ابراز- بازار- ابزار- باران- ارگان- ارزان- زابرا- بزرگان- گازانبر- بازرگان

پاسخ مراحل بازی فندق

۴۱۱- سحر- حبس- ابدا- آباد- سراب- ساحر- حساب- سرداب- حسابدار

۴۱۲- آخر- برگ- خنگ- نرخ- خبر- انبر- بخار- خراب- آبرنگ- رگبار- خبرگان- خبرنگار

۴۱۳- نمد- مدد- ماش- نان- شنا- دامن- دشمن- منشا- مداد- مانند- دشنام- دندان- دشمنان- دانشمند

۴۱۴- دسر- آوا- ساز- زرد- سرد- سزا- سارا- سوار- وارد- راسو- آرزو- سرود- آزاد- آواز- دروس- درازا- زودرس- وادار- سزاوار- داروساز

۴۱۵- ساک- سیم- وام- سکو- کما- کام- واکس- ماسک- اسکی- مسواک- مساوی- مایوس- سیامک- اسکیمو

۴۱۶- فنا- نجف- آجر- ناف- جان- نفس- نفر- سفر- فنر- فجر- افسر- نجار- فارس- اسفنج- نارنج- فنجان- فسنجان- رفسنجان

۴۱۷- آتش- اشک- کار- تشک- شکر- پرش- راکت- تشکر- کاشت- ترشک- کارت- ترکش- شکار- پارت- پشتک- پاتک- شرکت- کشتار- شراکت- شاپرک- پارکت- پشتکار

۴۱۸- تاج- اوج- وجه- وات- جهت- تاجر- رواج- اجرت- وراج- جوهر- جرات- اجرا- جهات- توجه- جارو- هجرت- آواره- اهورا- اجاره- جواهرات

۴۱۹- فدا- فرد- وفا- دره- گدا- آهو- گود- گاف- گوهر- گواه- گردو- رفاه- گروه- فرود- فردا- گوارد- دورگه- فواره- فرهاد- فردوگاه

۴۲۰- سنا- کنس- ساس- سانس- اسکن- آسان- اساس- سکانس- ساسان- اسکان- اسانس- اسکناس

۴۲۱- بها- ماه- بام- مسح- حبه- سهام- مهسا- ماسه- حسام- مباح- حماسه- محاسبه

۴۲۲- خرس- یار- سیخ- خیس- خیک- آخرت- کرسی- سیرک- آستر- ریخت- سایت- سرخک- کرخت- تاکسی- تاریک- اسکیت- استیک- استخر- خسارت- تسخیر- خاکستر- خاکستری

۴۲۳- رهن- قیر- ننه- قهر- یقه- قطر- قرن- نطق- نقطه- نقره- طریق- قطره- طنین- قرینه- قرنیه- قرنطینه

۴۲۴- خشن- نما- شاخ- خشم- شخم- خام- بخش- خاش- شهاب- انبه- هاشم- ماشه- شبنم- شاخه- نخبه- خشاب- خانم- مشابه- هخامنش- بخشنامه

۴۲۵- باک- مار- مات- کرم- تبر- ترم- اکبر- برکت- مرکب- کتاب- مکتب- تمبر- مرتب- مکاتب- مراتب- مرتکب- متکبر- مبتکر- مبارک- مرکبات

جواب مراحل ۴۲۵ به بعد بازی فندق

 

۴۲۶- فال- فوت- فیل- لاف- لیف- آلو- تلف- ویلا- وفات- یوسف- تاسف- سوال- سفال- فلوت- فتوا- تاول- فسیل- استیل- ولایت- وسایل- توالی- تلافی- تساوی- تالیف- فوتسال- فستیوال

۴۲۷- وان- سکه- تنه- سنت- کهن- تونس- تانک- ستون- کاوه- کاهو- کاسه- نکته- کوسه- سکته- کوتاه- ستوان- واکسن- کوهان- سوهان- سکونت- کاسته- کوهستان

۴۲۸- شور- گوش- شرف- فرش- شوهر- شوفر- رشوه- شورا- فروش- فشار- هاشور- گوارش- شاهرگ- فروشگاه

۴۲۹- کاخ- کره- هنر- خنک- نکره- رخنه- خانه- کنار- اراک- انکار- ارکان- کرانه- کارخانه

۴۳۰- نور- ترس- راس- نوار- انتر- تراس- رسوا- تنور- وسترن- سنتور- اورست- سروان- روستا- رستوران

۴۳۱- آنی- ناو- قوا- قوی- سینا- سویا- سونا- یونس- سیاق- آسیا- ساقی- قیاس- قناس- ایوان- ناقوس- اقیانوس

۴۳۲- لاک- کال- الک- لال- کالا- الکل- کزاز- زلال- زالزالک

۴۳۳- نقد- قند- قوه- قصه- قوچ- نقص- صدقه- نوچه- صندوق- صندوقچه

مراحل فندق جواب

۴۳۴- رهن- دین- دور- دیو- نود- نوه- رژه- نیرو- نوید- نرده- درون- نروژ- ویژه- هیدروژن

۴۳۵- سرم- سیب- سرب- برس- مسیر- مسری- مرسی- مربی- بررسی- سرمربی

۴۳۶- خرد- رود- هدر- خرده- روده- چرخه- دوره- خوره- خورده- دوچرخه

۴۳۷- گام- گرم- مرگ- ناب- نمک- کمر- منگ- بانگ- بانک- رمان- مربا- مکان- نگار- گمان- منبر- کربن- گرمکن- بانمک- کمرنگ- آبگرمکن

۴۳۸- جور- روس- خرس- سرخ- هرج- سرو- خرج- خسرو- خروس- سوره- جوخه- خروج- جسور- سرجوخه

۴۳۹- دار- شیر- ریا- رشد- دیش- یورش- یاور- رویش- رویا- یارو- یواش- رشید- راوی- شیدا- شیاد- رادیو- دشوار- دیوار- درویش- داریوش

۴۴۰- رنگ- ارگ- روا- رنو- چنگ- انار- واگن- چنار- آچار- ناچار- چوگان- گوارا- ناگوار- گاوچران

۴۴۱- ماه- وضع- عمه- عمو- هضم- ضمه- واضع- عوام- موضع- معاوضه

۴۴۲- هار- هدف- اردو- فردا- فرار- راهرو- فروهر- فراورده

۴۴۳- شاه- آهن- شته- هشت- ترش- نشت- نشر- تره- تنها- تشنه- رشته- ناشر- رسته- رانش- شانس- هراس- سرشت- شهرت- شناسه- ترانه- نشسته- ستاره- تهران- راسته- تراشه- نشاسته- سرشانه- شهرستان

۴۴۴- زری- میل- ریل- میز- لیز- آرم- رازی- زاری- ریال- امیر- آزار- املا- لیزر- لازم- مزایا- الزام- میرزا- مالزی- ایلام- الزامی- مازیار- آلزایمر

۴۴۵- فکر- کسر- کفش- شفا- کفا- کشف- شکم- شمس- سرکش- کفار- شمار- شاکر- شکاف- کاشف- کرفس- اشرف- مسافر- سفارش- مراکش- مسافرکش

۴۴۶- اتو- کند- کود- تند- ونک- کدو- تانک- دکان- اندک- کتان- کودن- کندو- کودتا- تکواندو

۴۴۷- شام- چای- میت- چشم- شیما- آیات- اشیا- آشتی- ایام- مشتی- تماشا- تماشاچی

۴۴۸- لیر- شال- آریا- ارزش- شیار- ریزش- لرزش- شیلا- ارشیا- شیراز- آرایش- آلایش- شالیزار

۴۴۹- تور- دمر- نرم- مدت- ورم- نثر- مورد- مترو- تورم- مروت- ثروت- ندرت- موثر- تمدن- مونث- مدرن- تندرو- ثروتمند

۴۵۰- پهن- خان- چاپ- چاه- خانه- پناه- پاچه- چانه- چاخان- چاپخانه

جواب مراحل ۴۵۰ به بعد بازی فندق

۴۵۱- ابر- درس- سدر- بدن- سند- دارت- نبات- نسبت- بندر- نادر- نبرد- تناسب- دربست- آبستن- سربند- دربان- داربست- دبستان- انبردست

۴۵۲- وات- کور- ترک- توت- کاور- کاتر- ترور- تکاور- کروات- تکرار- تورات- تراکتور

۴۵۳- نیم- مسن- یمن- مین- مایو- ایمن- نیما- سیما- مونس- یاسمن- سینما- سیمان- ناموس- سونامی

۴۵۴- شکر- سران- سارا- نارس- ساکن- شانس- اشکان- آشکار- کاشان- کارشناس

۴۵۵- فضا- دفن- فرض- نوار- اردن- دوران- اروند- فروند- فوران- فضانورد

۴۵۶- ریگ- گیر- امر- مری- گیرا- گرما- کریم- ریکا- گریم- گمرک- گرامی- کیمیا- یاکریم- کیمیاگر

۴۵۷- صدا- خدا- هند- خاص- رصد- نهاد- دهان- خنده- ناصر- صادر- صخره- رصدخانه

۴۵۸- رنگ- مهر- گرز- ناز- گاز- مزه- گره- نگاه- نامه- آهنگ- گناه- نمره- گراز- زمان- مزار- هزار- زرنگ- همگن- هرمز- مرزه- هرگز- آهنگر- مهران- مناره- هنگام- راهزن- همگان- همرنگ- مهرگان- هرمزگان

۴۵۹- پاس- پست- تاس- پتک- پکن- ساکت- ساتن- کاست- پاکت- استان- پستان- استکان- پستانک- پاکستان

۴۶۰- پره- هوش- پشه- گور- گرو- شوره- گوهر- پوشه- گوشه- پژوهش- پروژه- پژوهشگر

جواب کامل فندق

۴۶۱- بنا- ادب- بند- ابد- آبی- بید- نبی- بیخ- دنیا- نایب- ناخن- بیان- بینا- باند- خندان- بنیان- بنیاد- یخبندان

۴۶۲- لنگ- گرد- لگد- شنل- دلار- رانش- درنگ- دانش- نگرش- گردن- گالن- ارشد- لنگر- انگل- گشاد- لادن- گردش- شگرد- نگارش- گردان- نارگل- گرانش- شناگر- شاگرد- گلدان- شالگردن

۴۶۳- پلک- پیس- سال- کپی- پیل- کپل- پیک- تپل- یکتا- کلیپ- ایست- کلاس- لیست- سیکل- پیست- پلاک- پلیس- پلاکت- کلیسا- کسالت- اسکلت- لاستیک- پاستیل- پلاستیک

۴۶۴- مور- نهم- نام- هومن- مهیا- امین- میهن- مایه- میوه- ماهی- مانور- هموار- نیمرو- ویران- روانی- میانه- اهریمن- همایون- ارومیه- ورامین- هارمونی- موریانه

۴۶۵- پشت- کشو- توپ- کشت- شیک- شوک- پیت- شوت- پوک- پتو- سکوت- کویت- پشتک- سوتی- پوست- تیوپ- شکست- کشتی- پوشک- پشتی- پیوست- پیشکسوت

۴۶۶- برد- دیر- آرد- چرب- دیار- دریا- دربی- دبیر- چادر- آداب- دچار- چربی- ردیاب- ایراد- آبادی- اداری- آبیار- آبدار- دارابی- آبدارچی

۴۶۷- ترس- اسب- تاس- ربع- ربات- بستر- رعنا- ساعت- راست- عباس- سرعت- عبرت- تابع- عابر- عبارت- عربستان

۴۶۸- اخم- میش- نیش- یشم- شیخ- میخ- شانه- ناشی- خامه- منشی- آینه- خیمه- خیام- شاهین- نمایش- ماشین- همایش- هخامنشی

۴۶۹- وات- رنو- تار- اتو- ران- ترور- تنور- وانت- توان- نروژ- ژانر- ژنراتور

۴۷۰- ران- رضا- قرن- آقا- قضا- نقض- قرض- انار- قران- ناقض- انقضا- انقراض

۴۷۱- لبو- نقل- قلم- قلب- مبل- قبل- لقب- قوم- قول- بوم- بوق- ملقب- قبول- منقل- منقلب- بوقلمون

۴۷۲- دوا- خون- دانه- دانا- نخود- نواده- ناخدا- آخوند- خواهان- خانواده

۴۷۳- سنگ- پرس- گاو- ناس- پسر- سپر- راسو- پارو- سنگر- پروا- پارس- نوپا- نرگس- انگور- پوران- پاسور- گارسون- سنگاپور

۴۷۴- جام- دما- جنب- دنج- آدم- جنم- باج- نماد- جامد- نادم- دامن- ناجا- جناب- مبدا- آبان- مبنا- مجاب- اندام- انجام- بادام- انجماد- بادمجان

۴۷۵- دره- زره- درز- دبه- دیگ- یزد- زهر- زیره- زرده- گیره- گریز- گرده- گریه- گربه- بزرگ- برگه- برده- بدهی- گزیده- برگزیده

جواب مراحل ۴۷۵ به بعد بازی فندق

 

۴۷۶- نیک- مکش- کمد- منش- مشک- یدک- کیان- کمان- شیما- مینا- مکان- منشی- منشا- مادی- دکان- دشمن- نیما- کاشی- یکان- شاکی- امید- کمند- مدنی- کمین- مشکی- آدمک- ماشین- دشنام- میدان- نمایش- دینام- مشکین- آدمکش- اندیمشک

۴۷۷- بور- خبر- بره- خوب- خزه- خزر- خوره- روزه- خبره- بروز- برزخ- روزبه- بهروز- خربوزه

۴۷۸- مار- دوم- دیو- امور- مواد- مرور- درام- مراد- مدیر- مدار- دوام- مادر- دیوار- موارد- مدرار- مروارید

۴۷۹- کله- کاه- آهک- هلو- خال- دکه- اول- دکل- خوک- دله- کول- دخل- هلاک- کلاه- دولا- کادو- داخل- خاله- کوله- آلوده- دلخواه- کلاهخود

۴۸۰- ترد- فنس- سفت- دست- هفت- نفت- دفتر- نرده- درست- دسته- رنده- سفره- رسته- تنفس- سفته- تنفر- سرفه- نفرت- فتنه- فهرست- ترفند- فرستنده

۴۸۱- زهر- هنر- ناز- زین- زرین- نیزه- نیاز- زیان- زهرا- ناهار- یاران- ایران- آرایه- نیزار- رایزن- یارانه- رایانه- رازیانه

۴۸۲- یاد- آتش- آتی- شاد- داد- شیدا- آیات- اشیا- شیاد- آشتی- شدید- تشدید- داداش- یادداشت

۴۸۳- پهن- نان- ننه- پند- دهه- دهان- نهان- دهنه- پناه- دهانه- پنهان- پناهنده

۴۸۴- بیل- چدن- چین- بدل- دلبر- دلیر- دریل- برند- چرند- بلند- چنبر- چریدن- دریبل- بلدرچین

۴۸۵- وان- اتو- وات- اوت- توان- وانت- ژتون- توانا- تاوان- آوانتاژ

پاسخ بازی فندق

۴۸۶- شوخ- خوش- نوش- پخش- شیوا- اخوی- خویش- شوخی- شنوا- پویا- ناخوش- آویشن- پیشوا- پیانو- خویشان- پیشخوان

۴۸۷- دیه- امن- ایده- دایه- ماده- مهدی- آینده- مانده- آدینه- ناهید- دهمین- دامنه- همدان- مدینه- نهمین- همانند- نمادین- نماینده

۴۸۸- چاه- ابر- بها- وبا- چوب- بچه- بهار- ابرو- چهار- چاره- روباه- چهارچوب

۴۸۹- خبر- بور- آخر- خوب- خار- بخار- خراب- آوار- خاور- خواب- اواخر- اخبار- رباخوار- خواربار

۴۹۰- پند- شاه- پشه- شهد- شانه- هادی- شهدا- شاهد- پینه- شهید- پایه- پیدا- پیاده- پاشنه- اندیشه- شهیدان- پاینده- پیشنهاد

۴۹۱- بیت- خیت- بخت- آخرت- بیات- خیار- یاری- اخیر- تایر- اختر- باخت- تاریخ- تاخیر- خیرات- باتری- تخریب- بخاری- تبخیر- بختیار- بختیاری

۴۹۲- پنج- نبش- جشن- جهش- شنبه- پنجه- جنبه- جنبش- پنبه- پنجشنبه

۴۹۳- ساز- سخت- تخس- نوا- سخن- ساخت- سوزن- تونس- سونا- سوخت- نواز- خزان- نخست- زانو- خازن- ستوان- خواست- سخاوت- سوزان- نوساز- توازن- تناسخ- خاتون- خوزستان

۴۹۴- کبد- نوک- لنت- بلد- بتون- نکبت- نوبت- توکل- تنبل- تونل- نبوت- کبود- تنبک- دوبل- لکنت- بلوک- تولد- دولت- بلوند- کدوتنبل

۴۹۵- مشت- شخص- ختم- اتم- تخم- خشت- شصت- خاتم- مشخص- شاخص- صامت- مختص- متشخص- مشخصات

۴۹۶- کار- روی- نور- اراک- نیرو- نیکو- نوکر- روان- کویر- کیوان- کانوا- کارون- کاروان- اوکراین

۴۹۷- پیل- دام- مدل- یلدا- پیام- مایل- مدال- پلید- دیلم- لامپ- پدال- دیپلم- پیامد- میلاد- پایمال- المپیاد

۴۹۸- پیر- پری- وزش- پرز- زیپ- وزیر- ورزش- پیرو- پویش- پریز- روزی- پوزش- پیروز- شیپور- پریوش- پیشرو- پرویز- زیرپوش

۴۹۹- گیس- لگن- لیس- نسل- لیگ- گسل- یگان- سالن- گیلان- گیلاس- سیگنال- انگلیس

۵۰۰- شور- رشت- شتر- شهر- کته- تکه- سرکش- ترکش- کشور- رشوه- شهرک- کوره- شوکه- روکش- سروش- شکوه- سرکه- کسره- شهوت- ورشکسته

جواب تمام مراحل بازی فندق

جواب مراحل ۵۰۰ به بعد بازی فندق

۵۰۱- توپ- پرت- پاپ- پوست- تراس- رسوا- راسو- توپر- پرتو- پوستر- پرستو- پاسور- اسپرت- پتروس- سوپاپ- پاسپورت

۵۰۲- یار- تیر- رنگ- تنگ- نیت- ریگ- گیر- رینگ- ناگت- اتان- گیرا- گاری- تینر- ارگان- گیتار- گریان- آتاری- رایگان- گرانیت- گارانتی

۵۰۳- شیر- ریش- رخش- شورا- راوی- واشر- یورش- خروش- خراش- شرور- خارش- شرخر- آرشیو- اخروی- شیرخوار- خیارشور

۵۰۴- ملس- ملک- کلم- یال- مکه- سیاه- سلام- سایه- ملاک- ماهک- مالک- سالم- کمیل- سهیم- ماسک- کلام- ماسه- کامل- ماله- کیسه- الهی- هاکی- لایه- کلیه- میله- هیکل- کلیسا- سیامک- اسکله- لامسه- سیاهک- کلسیم- مساله- همکلاسی

۵۰۵- شیک- رای- پرش- آرش- شکار- اکیپ- پارک- شریک- کیارش- شاپرک- پیرایش- پیراشکی

۵۰۶- دین- گوی- گردو- گردن- درون- نوید- ندرت- تنور- گونی- توری- تندرو- تدوین- دورنگ- تدوینگر

۵۰۷- آلو- وبا- چوب- باک- چاک- کچل- کوچ- بلوچ- باکو- بابک- کوبا- کباب- بابل- کابل- چابک- چلوکباب

۵۰۸- گوش- شکر- اشک- گور- شوش- کشش- کاور- شوکر- کاوش- شورش- کوشش- گوارش- کاوشگر- کشورگشا

۵۰۹- سرخ- ترس- خرس- نرخ- آسان- سرنخ- خسارت- خرناس- استخر- خراسان- ساختار- ستارخان

۵۱۰- تمر- متر- منت- متن- متکا- متان- ماکت- کتری- ریتم- تمنا- امنیت- آرمین- تیمار- ارمنی- تریاک- کرمان- کرامت- تراکم- کارتن- رامین- تانکر- تامین- نمرات- نیمکت- آنتیک- ماتیک- تمرین- منکرات- رمانتیک- تیرکمان

۵۱۱- انگ- گند- گدا- ندا- زنگ- ادا- زند- دانا- آزاد- آزادگان

۵۱۲- آرا- اره- تار- رخت- رها- تره- هراس- راست- سارا- آخرت- خسته- خارا- راسته- اسارت- آراسته- استخاره

۵۱۳- سکو- بست- بوت- سوت- تیک- بوس- سیب- کسب- سبک- کتبی- بوکس- کیوی- بیست- یبوست- بوتیک- بیسکویت

۵۱۴- آرد- ننگ- دار- ارگ- پدر- گران- نگار- نادر- ندار- ردپا- پرند- نگران- پندار- پرندگان

جواب کامل بازی فندق

۵۱۵- پشم- پول- شوم- ماش- موش- وال- پلو- لواش- مولا- شمال- مالش- شامل- آمپول- شامپو- پوشال- پشمالو

۵۱۶- شته- فرش- تپش- تیپ- تهی- ریه- فیش- پته- ریشه- شهرت- رشته- تیشه- شیره- تیره- ترشی- شفته- رشتی- شریف- تفرش- فرشته- تشریف- شیفته- پیشرفت- پیشرفته

۵۱۷- جرم- مهر- ورم- وجه- موج- جوی- میوه- هجری- جوهر- هویج- جیوه- هجوم- مجری- جیره- مهیج- جمهور- مجریه- جریمه- جمهوری

۵۱۸- رام- مات- لات- امت- ملت- آیتم- انتر- امیر- میان- ریال- رمان- املت- رانت- ملیت- رتیل- لیتر- متین- رالی- ملات- تامل- میترا- تمایل- نرمال- تالیم- لاتین- ملینا- رامتین- ترمینال

۵۱۹- خاک- بشر- خاش- شاخ- شرب- برش- خشک- بارش- خارش- خشاب- شراب- اکبر- رکاب- خارک- شاخک- بارکش- شکراب- خشکبار

۵۲۰- کام- کمپ- پاک- مزد- آدمک- پشمک- پزشک- پماد- مزدا- آشپز- آدمکش- دامپزشک

۵۲۱- چای- چنار- چادر- دیار- دچار- دنیا- اینچ- دریا- دینار- دارچین

۵۲۲- درس- دسر- سری- هدر- سیر- رده- دیس- رسید- گریس- دستی- تدریس- دستگیر- گسترده- دستگیره

۵۲۳- خام- ناو- آوا- شخم- خانم- مونا- انشا- امان- اخمو- اخوان- خوانا- خاموش- خوشنام- خوناشام

۵۲۴- میت- نور- رویا- یاور- نارو- مروت- مترو- مینو- مایو- منور- تیمور- نیمرو- مانتو- ریموت- رونما- تومان- روایت- رومانی- ویتنام- ورامین- متواری- مانیتور

۵۲۵- روس- پخت- سوپ- سست- پرتو- خسرو- ترسو- خروس- سوخت- رسوخ- پرستو- سرسخت- سرخپوست

جواب مراحل ۵۲۵ به بعد بازی فندق

 

۵۲۶- سنا- فال- فنر- نفر- رسم- الف- سفال- نارس- افسر- فارس- سرما- رمال- فلان- مسافر- سلمان- فرمان

۵۲۷- تاس- سوز- یاس- تیز- زشت- سویا- سوزش- سایت- ویزا- شاسی- زیست- سازش- آویز- ستایش- تساوی- سیاوش- توازی- آتشسوزی

۵۲۸- نام- مثل- لجن- جلا- منقل- مجال- مثلا- جمال- ثامن- مثال- لقمان- مثقال

۵۲۹- مرگ- هما- ماهر- مهار- اهرم- گرما- آگهی- گیاه- مهیار- امریه- همگرا- گرامی- گمراه- ماهیگیر

۵۳۰- ریش- آرش- شیر- شیار- آریا- گیشا- ارشیا- آرایش- گرایش- آرایشگر

۵۳۱- ترش- پشت- تپه- پارت- تراش- پاره- هرات- اپرا- ارتش- پاشا- تراشه- اشاره- اشتها- آتشپاره

۵۳۲- آبی- باز- شیب- یواش- زیبا- آشوب- یابو- آبزی- ایوب- بازی- بازو- گویش- یوگا- بازگو- بازیگوش

۵۳۳- شال- چمن- ماچ- ناشی- لاشی- ایمن- شیما- چینش- شیلا- چالش- نمایش- ماشین- چاشنی

۵۳۴- آهن- هند- تند- نهر- تینر- تنها- نهاد- آینه- اردن- دهات- ارده- دارت- تندر- تهران- ناهید- آینده- ترانه- دایره- تیاره- نهایت- هدایت- دهاتی

۵۳۵- ابر- ادا- درب- باد- دارا- ابدا- آباد- رادار- بردار- دربار- ادرار- برادر- آبدار- باردار

۵۳۶- کما- نمک- کنه- شمر- منکر- آرام- آمنه- نرمش- هاشم- کاهش- اشکنه- ماهان- شهرام- ناشکر- کمانه- امکان- کرانه- شماره- ناکام- ماکان- همکار- اماکن- کاشمر- آرامش- کرشمه- راهنما- کامران- شاهکار- کاشانه- کارنامه- کرمانشاه

۵۳۷- بند- نمد- بام- باند- زمان- مبنا- آداب- زبان- آبان- نماز- بادام- اندام- بدنام- نامزد- بادنما

۵۳۸- لبه- بقا- لوس- قله- ساق- اهل- قبه- هالو- قلاب- سابق- قالب- قبلا- سوله- بلوا- لباس- ساوه- قبله- ساقه- ابله- قلوه- سوابق- سابقه- باسلق- بالقوه

۵۳۹- چاپ- مرد- چرم- مدار- مادر- چمپا- پماد- پرچم- آمپر- پارچ- پدرام- پرچمدار

جواب مراحل بازی فندق

۵۴۰- ناف- فنا- فنی- فاش- منفی- نشان- فانی- ماشین- نشانی- افشین- نشیمن

۵۴۱- آبی- بید- زین- یزد- زینب- زیان- ایزد- ایدز- یزدان- بدبین- بندباز- بادبزن

۵۴۲- دعا- عام- عصا- عمد- رعد- عمر- مصر- صدر- مصرع- عماد- معاد- اعظم- مصدر- معاصر- صدراعظم

۵۴۳- ارز- راز- ریزش- ریکا- ارزش- زیرک- زرشک- پیکر- پیاز- پریا- شیراز- زکریا- کاریز- پزشکیار

۵۴۴- فدا- فرد- دفن- هدف- دهم- فهم- دانه- مفرد- فردا- رفاه- درهم- مرده- درمان- نمدار- مناره- نامرد- فرهاد- مهراد- فراهم- فرمانده

۵۴۵- مزه- رمز- رزم- هزار- بازه- مزار- مرزه- بارز- مربا- بهرام- مهراب- بامزه- مبارز- مبارزه

۵۴۶- اتم- اخم- تخت- خیام- خاتم- تایپ- پیام- پاتختی- پایتخت

۵۴۷- تبر- ترب- ترم- تاب- خرم- ربات- خمار- مرتب- خرما- تمبر- مخرب- اخبار- مراتب- بخارا- مختار- امارت- مخابرات

۵۴۸- نقی- سعی- علت- علی- قتل- عقل- عسل- نعل- لیست- تنیس- لعنت- تعلق- تلقین- تعلیق- نستعلیق

۵۴۹- شور- نیش- بنر- انبر- نوار- روشن- بانو- بینوا- بیرون- روانی- بریان- ویران- روبان- شناور- شروین- بورانی- نیشابور

۵۵۰- کال- کسل- سیکل- بالا- آسیب- آسیا- اسکی- لابی- کالا- کاسب- کلاس- سیلاب- آسیاب- ابلیس- کاسبی- کالباس

جواب مراحل ۵۵۰ به بعد بازی فندق

۵۵۱- ریل- لیر- لنگر- لاری- یگان- گالن- رینگ- انگل- گیلان- گلنار- گالری- نارگیل

۵۵۲- شرف- شفا- آفت- تفت- تشت- اشرف- فشار- یافت- اتریش- شرافت- تفتیش- تشریفات

۵۵۳- سیم- کمر- کرسی- مسیر- مرسی- اکرم- مکار- اسیر- ریسک- سیما- سیرک- ساری- کمیسر- سمیرا- سرامیک

۵۵۴- تله- لیف- هتل- گلف- گشت- گله- تیله- فیله- شگفت- لیته- هفتگی- فتیله- گلشیفته

۵۵۵- دشت- دور- رشد- شدت- سود- شوفر- فروش- فرود- سرود- دوست- دروس- درشت- فردوس- دستور- دستفروش

۵۵۶- ریه- دیش- ارشد- شاهد- هشدار- شراره- شهردار- اردشیر- شهریار- شهرداری

۵۵۷- کاخ- بلا- خوی- ویلا- وکلا- خیال- کیلو- کولی- بخیل- خالی- کلوخ- خاکی- لوبیا- کابوی- خالکوبی

۵۵۸- نود- کرد- کوه- کدر- دوره- درکه- روده- نکره- دورو- ورود- دکور- رکود- کودن- کندو- کنده- کندر- وردنه- کوهنورد

۵۵۹- سند- کسر- داس- کتان- راکد- کارد- راکت- دکتر- کارت- اردک- آدرس- کساد- کاتر- اسکنر- تدارک- دکترا- کنسرت- اسکندر- ترسناک- کردستان

۵۶۰- لخت- ملخ- تلخ- خلق- قیمت- قیام- تخیل- قالی- قاتی- تقلا- قاتل- خلقت- مختل- خلاق- خالق- اقلیم- تلاقی- قیامت- اقلیت- خلایق- لیاقت- خلاقیت

۵۶۱- جان- باج- بنز- جزا- بنا- جیب- جین- نجیب- آبجی- جایز- ناجی- نازی- جنین- جناب- بنزین- زنجان

۵۶۲- یون- یمن- سوم- مسن- مین- سوسن- موسس- یونس- مونس- سمنو- موسی- نسیم- سینوس- سیسمونی

۵۶۳- سیل- فیل- طفل- نفس- سال- لطف- طیف- لاف- طلا- سطل- لطیف- طایف- سینا- فسیل- اطلس- فینال- سلطان- فلسطین

۵۶۴- ماه- اسم- سهم- آیه- ماهی- سهام- مهسا- مایه- سهمیه- همسایه

فندق جواب

۵۶۵- دره- هوا- رود- خدا- آهو- نوه- خون- راه- رخنه- اردو- خانه- خرده- داور- خنده- نخود- آخور- دارو- دوران- اندوه- هارون- نواده- آخوند- خواهر- رودخانه

۵۶۶- ظفر- ظرف- روش- ظروف- فوری- ظریف- رویش- ظرفشویی

۵۶۷- نیل- لاک- نیک- بال- بالن- کلان- نبات- آبکی- نکات- کتاب- یکان- تانک- یکتا- بیتا- بانک- نیابت- بالکن- لبنیات- کابینت- تلکابین

۵۶۸- باغ- غار- بره- ورق- قهر- بوق- برق- غرق- قهار- براق- غروب- غبار- آروغ- غوره- قاره- باقر- بقره- قواره- آبغوره- قورباغه

۵۶۹- کرج- کنج- رنج- آجر- کاج- رایج- آرنج- جاری- ایرج- نجار- اجیر- نارنج- جریان- انجیر- نارنجک- نارنجی

۵۷۰- وام- هوس- قسم- سام- قوم- قهوه- قاسم- سماق- مقوا

۵۷۱- نرم- رهن- نهی- مری- مور- هومن- میوه- نمره- میهن- هورمون

۵۷۲- دمر- آدم- کمد- دما- نما- کرم- مار- کند- انار- درام- دامن- دکان- کمان- نماد- مدرک- آرنا- اندک- آمار- مدرن- مدارا- ناکار- آرمان- اکران- نامدار- کارمند- کماندار- دانمارک

۵۷۳- دهه- شاد- شنا- هند- اشهد- اهدا- آشنا- دهنه- دانش- دهانه- شاهانه- شاهدانه

۵۷۴- پست- تپل- پیل- پاس- سنت- ناس- پیست- سنتی- پلیس- ساتن- پلان- ایست- آستین- پستان- پنالتی- اسپیلت- پلاتین- پاستیل- پتانسیل

۵۷۵- غنا- غنی- غیور- روغن- اغوا- ایوان- ایران- یاران- ارغوان- ارغوانی

جواب مراحل ۵۷۵ به بعد بازی فندق

۵۷۶- دنگ- گود- دوا- گنگ- گرد- گاو- گرگ- آرگن- درنگ- واگن- گوگرد- گرگان- گوارد- گردان- آرگون- انگور- گروگان- دگرگون

۵۷۷- شهر- شکر- شکه- دکه- کره- شهرک- درشکه- شهرکرد

۵۷۸- منش- شام- آهن- منها- نامه- هاشم- ماشه- منشا- ماهانه- شاهنامه

۵۷۹- خدا- ننه- خان- نانو- ناخن- خنده- خندان- خواننده

۵۸۰- کاه- آهک- گنج- جنگ- کهن- کاهش- گنجه- آهنگ- اکشن- جهان- گناه- اجنه- شکنجه- گنجشک

۵۸۱- اسب- سیب- جیب- جالب- آجیل- بسیج- سبیل- سیبل- سیلاب- الیاس- آسیاب- جالباسی

۵۸۲- سرم- راس- سدر- سرد- همسر- سرمه- مدرس- ساده- ماده- اداره- آماده- مدارس- اراده- ادامه- آدامس- مدرسه- سهامدار

۵۸۳- نشر- فنج- نجف- فرج- فجر- جنس- سفر- نجس- شانس- ناشر- سفارش- اسفنج- فشارسنج

۵۸۴- میش- یشم- روز- موز- شرم- میز- شیوا- آشور- مویز- امور- رازی- آرزو- آموزش- موازی- واریز- میرزا- آمرزش- امروز- مشاور- رزمایش

۵۸۵- سوت- توپ- پتو- بست- سبد- دست- بوس- اتو- اوت- پوست- بودا- سواد- بوداپست

جواب فندق جدید

۵۸۶- ساز- بدن- یاد- سبز- دیس- دین- اسید- دنیا- بازی- سبزی- بنیاد- بدنسازی

۵۸۷- علم- عمه- مال- علی- عمل- مایع- عامل- عامه- علیه- عالم- علما- عیال- علامه- الهام- اعمال- ایلام- علمیه- اعلامیه

۵۸۸- مضر- رضا- مرض- ارس- امضا- ضامن- رمضان- رسانا- سامان- آسمان

۵۸۹- درد- مدد- داد- گام- گرم- مردد- مداد- امداد- داماد- مرداد- دامدار- امدادگر

۵۹۰- نان- دیو- یزد- وزن- زین- ونیز- زانو- نوین- نوزاد- دیوان- یونان- زندان- زندانی- اندونزی

۵۹۱- ناز- خزه- هنر- زهر- آخر- خزر- زره- وزنه- نواز- روزه- زهرا- خاور- روان- خازن- روانه- راهزن- روزنه- خزانه- روزانه- زورخانه

۵۹۲- روی- نوه- گره- گیره- گونه- نیرو- گویا- گیوه- گروه- گریه- گوهر- نیره- یگانه- واگیر- آهنگر- گواهی- گونیا- گروهان- ویرانه- نیروگاه

۵۹۳- ناب- ملا- مبل- لال- امن- لمس- منا- نسل- انس- بلال- سالن- سمبل- مناسب

۵۹۴- رحم- حیا- حکم- محک- حرم- حنا- کار- حاکم- نیما- کمین- مینا- حکیم- محرک- حامی- حرام- حریم- کریم- رحیم- امین- ریحان- رحمان- حیران- حکمران- حکمرانی

۵۹۵- وات- ساک- تور- کور- ترک- سار- سوتی- تیرک- ساکت- تایر- واکس- سکوت- کویت- کروات- تاکسی- استیک- ریاست- تاریک- روستا- اسکیت- تکاور- اسکوتر- کرواسی- اسکورت

۵۹۶- اخذ- خیر- غذا- آذر- اخیر- خیار- آذری- اخوی- اخروی- غذاخوری

۵۹۷- مطب- قطب- طبق- بیم- نطق- طاق- طناب- باقی- باطن- نقاب- نقاط- منطق- مناطق- مبانی- قطبنما

۵۹۸- بار- زبر- بها- شاه- زری- بیشه- بهار- زیبا- زیره- شهاب- ریشه- شیرابه- شیربها- شهربازی

۵۹۹- لیز- جاز- زال- اجرا- آزار- لیزر- اجزا- الجزایر

 

مرحله ۶۰۰ فندق

 

۶۰۰- تنه- زین- تازه- هیات- نیاز- زینت- نیزه- انتها- اهانت- تازیانه

۶۰۱- شوق- شعر- قشم- عمق- قمر- عمو- قشر- قمه- رقم- عرق- شرع- هوش- شمع- عرشه- عشوه- شوهر- شعور- مشرق- شروع- رشوه- مشهور- معوقه- مشروع- معشوق- معشوقه

۶۰۲- پسر- پرس- سرب- پیر- برس- سپر- سپری- سراب- مربی- پارس- پریسا- سیراب- اسپری- بیمار- پاریس- پیامبر

۶۰۳- کلر- کلم- موم- ملک- کول- آلو- الک- موکل- کمال- مالک- مولا- کلام- مرام- کامل- مکمل- کولر- مامور- مارمولک

۶۰۴- اخم- خاک- میخ- خام- دام- میخک- امید- آدمک- خیام- مادی- کدخدا

۶۰۵- خبر- ماش- بخش- رخش- شخم- شاخ- خشم- خراش- خراب- بخار- خشاب- امشب- شمار- خارش- آرشام- آبشار- آرامبخش

۶۰۶- راه- رضا- حیا- احیا- حاضر- راضی- احضار- رایحه- آرایه- احضاریه

۶۰۷- داس- تاس- ندا- تند- ادا- آسان- دانا- استان- استاد- اسناد- داستان- دادستان

۶۰۸- هما- مرگ- ارگ- ذهن- ذره- نذر- منگ- اهرم- ماهر- گمان- گرما- مهران- هنگام- همگرا- همرنگ- گذرنامه

۶۰۹- تنگ- سنگ- سنا- سنگر- سرنگ- نرگس- تگرگ- ناگت- نارس- انتر- گارسن- گانگستر

۶۱۰- آدم- دزد- مزد- میز- دزدی- آزاد- امید- مازاد- مزایا- آزادی- ازدیاد- آدمیزاد

۶۱۱- پلو- لیس- پول- لوس- سوپ- پلید- پویا- سوال- پیدا- سپید- دولا- پدال- یلدا- سیلو- وسایل- پولاد- دلواپس- دلواپسی

۶۱۲- باک- کیف- کفر- فکر- برف- فریب- کبیر- فیبر- کافر- فرار- برفک- کفری- کبری- کافی- اکبر- رکاب- فریبا- باریک- رکابی- بیکار- فراری- فابریک- فریبکار

۶۱۳- تپش- پشت- دیش- شدت- دشت- تیپ- پیشی- پشتی- پیشدستی

۶۱۴- کنه- نوک- بزک- یون- بنیه- کینه- کوزه- بیوه- کنیز- زینب- بوزینه- بزکوهی

پاسخنامه فندق

۶۱۵- جنب- جشن- برج- نیش- نبش- شرجی- بینش- جنبش- برنج- شیربرنج

۶۱۶- چاه- بچه- بوم- چوب- بور- چرب- ابرو- چاره- همار- چهار- هموار- روباه- ماهور- بامهر- مورچه- مارچوبه

۶۱۷- کشت- مته- نشت- تشک- مفت- کفن- شکم- کتف- همت- فتنه- نکته- مفتش- تشنه- هفتم- تمشک- نفتکش

۶۱۸- لنگ- لگد- بدل- گدا- شنل- بلند- لادن- گشاد- گلاب- بانگ- گنبد- گلدان- دنبال- دلگشا- بنگلادش

۶۱۹- فنر- سنگ- گیس- نفر- فنگ- فشنگ- نرگس- سفیر- سنگر- فرنگ- فرنی- شریف- سرنگ- فرنگی- سنگفرش

۶۲۰- مدل- نود- وال- دما- نوید- مینو- مایو- امید- مواد- مدال- لیمو- مولد- لیوان- میلاد- میدان- وانیل- ملوان- منوال- ملودی- دینام- والدین- لیموناد

۶۲۱- نیم- ورم- نور- چین- نهم- هیچ- مهر- نیمه- چونه- نوچه- منور- نیمرو- نیمچه- موچین

۶۲۲- پشه- آتش- شته- تپه- وان- هشت- شوت- پهن- تنش- ناو- پناه- پوشه- توان- نوپا- پشتو- وانت- پونه- شهوت- نشات- شنوا- شانه- نوشته- پاشنه- پانوشت- پشتوان- پشتوانه

۶۲۳- هدر- دار- شهد- رده- آرد- دوش- اره- شورا- شهدا- واشر- وارد- شوره- دشوار- شواهد- هاشور- شاهرود

۶۲۴- وفا- کفا- ران- کنف- فنون- کاور- نوکر- کفار- کنون- اکنون- کافور- کانون- کارون- نورافکن

۶۲۵- رها- شیر- ریش- رام- مهیا- شیمی- یشمی- امیر- مهار- شیره- شیار- همایش- امریه- شیرماهی

 

جواب مراحل ۶۲۵ به بعد بازی فندق

 

۶۲۶- سبک- کام- ملس- بیل- یال- کسب- سالم- سلام- کمیل- ماسک- کابل- کلام- سیامک- کلسیم- کمیاب- کلمبیا

۶۲۷- بیت- میت- نفت- تیم- متن- بیات- متین- بافت- مفتی- متان- بیان- تامین- امنیت- بافتنی

۶۲۸- فنس- سری- سوا- سیر- سویا- سونا- راسو- یوسف- فارس- افسر- آفرین- فارسی- فانوس- سیفون- سروان- سیانور- فناوری- سناریو

۶۲۹- رنگ- انگ- جگر- ترس- تاج- ترنج- گران- اجرت- جرات- راست- نگار- تاجر- تراس- نجات- جسارت- گرجستان

۶۳۰- زهر- ابر- راز- ارز- آچار- هزار- بارز- ارابه- بازار- ابزار- چابهار- بازارچه

۶۳۱- دنج- وجه- اوج- وجد- جدا- جاده- جهاد- نجوا- جادو- جواد- دهان- ناجا- جوان- جوانه- وجدان- جاودانه

۶۳۲- تمر- تیر- متر- فاز- تیز- ریتم- مزیت- تیزر- تراز- تمیز- ترمز- زیارت- تیمار- میترا- فازمتر

۶۳۳- دیه- پایه- هادی- شیاد- دایه- ایده- شهید- شیدا- اشیا- پیاده- پاداش- پادشاه

۶۳۴- نمد- شوم- دهم- موش- شنود- آمنه- دوام- دشمن- مشهد- دمنوش- دامنه- دشنام- همدان- هوشمند

۶۳۵- مکه- بیخ- خوک- خوب- بخیه- وخیم- بومی- بیمه- خیمه- میخکوب

۶۳۶- سخن- سخت- تخس- ساخت- سوخت- تونس- نخست- ستون- تاوان- خوانا- استوا- اوستا- ستوان- خاتون- تناسخ- توانا- سخاوت- استخوان

۶۳۷- ریا- پیچ- چاک- پیک- چای- پاک- چاپ- پریا- پارک- پارچ- پاچه- پاره- چریک- ریکا- کهیر- پیچک- پایه- کرایه- پارچه- یکپارچه

۶۳۸- دیه- هوش- شهید- نرده- شوید- شهین- رشید- شیوه- رنده- ودیه- یورش- نشریه- نوشهر- درویش- شهروند

۶۳۹- چهل- اهل- فصل- فال- چله- اصل- صاف- صفر- صفا- رفاه- صفرا- فرچه- چاله- فاصله- چهارفصل

جواب های بازی فندق

۶۴۰- اخم- خرم- خار- خامه- مریخ- خیره- خرما- خمیر- خمار- خیریه

۶۴۱- سبب- باک- کال- لات- بابل- کباب- کتاب- کاست- بابک- کسالت- اسکلت- بسکتبال

۶۴۲- ناو- متن- اتو- یتیم- آیین- متون- تومان- مانتو- ویتنام- ویتامین

۶۴۳- منع- عطا- قطع- عام- طعم- طمع- قطعه- طعنه- نقطه- مقطع- قاطع- عمان- قانع- طعمه- مانع- مقنعه- منطقه- قطعنامه

۶۴۴- آبی- ناب- یگان- بینی- آبان- نایاب- بایگانی

۶۴۵- لجن- جین- لنج- ناله- لانه- ناجی- لایه- آینه- جاهل- هیجان- انجیل- لاهیجان

۶۴۶- شیک- خلا- خشک- خال- سیخ- شکل- اشک- کیش- خیس- شاسی- شاکی- شاخک- لاشی- سیخک- شلیک- کاشی- سلاخی- خشکسالی

۶۴۷- روس- سرو- لیف- فیل- رسول- سلفی- نیلو- فسیل- روسی- نیلوفر

۶۴۸- سند- پند- ناز- ساناز- ناسزا- زاپاس- پاندا- پسانداز

۶۴۹- آهن- پهن- نگاه- ناشی- پگاه- آگهی- گیاه- آهنگ- پینه- پایه- شاهین- پیشاهنگ

۶۵۰- دود- ریا- رود- دیار- دریا- نوار- رویا- دودی- اردن- راوی- نادر- درود- دوران- دینار- ویران- رادیو- دیوار- دیدار- رویداد- دریانورد

جواب تمام مراحل بازی فندق

مرحله ۶۵۰ فندق

۶۵۱- فنا- آنی- آفت- نیت- ناف- یافت- تینا- نظافت- نظافتچی

۶۵۲- کاپ- بنا- تاک- پکن- پتک- کتان- کاسب- نکبت- نسبت- نبات- بانک- تنبک- تانک- ساکن- پاکت- پاتک- آبستن- تناسب- پستانک- پستبانک

۶۵۳- رای- یاس- یار- ترد- تار- دیر- دسر- درس- رسید- اسیر- آدرس- ساری- درست- تدریس- سرایت- دستیار

۶۵۴- ایل- امر- دیگ- دمر- ریگ- ریل- لیگ- لیر- میل- مری- مرد- مار- دلیر- دلار- درام- ریمل- گلیم- گریم- گاری- مراد- مدیر- مدار- مادر- دلگیر- دلگرم- گرامی- گالری- ملایر- ملارد- میلگرد

۶۵۵- آرش- مور- شور- شوخ- شمر- وام- خوش- مورخ- موخر- مشام- مخمر- خروش- خاموش- خوشمرام

۶۵۶- زین- زری- ریز- ران- زینت- زیان- زرین- نیاز- نازی- انتر- رزین- رانت- رازی- تینر- نیترات- ترانزیت

۶۵۷- تقی- قیف- قیر- قوی- فوت- فقر- فرق- وقف- وقت- وفق- ورق- رفیق- توقف- توری- تورم- ترقی- قیمت- قوری- قمری- فوری- فقیر- موقت- موفق- مقوی- مترو- تیمور- توقیف- توفیق- توفیر- تقویم- تفریق- متوقف- متفرق- موفقیت

۶۵۸- کاخ- فلک- فرخ- فخر- لاک- خفا- کالا- فاخر- اراک- خلاف- خارک- خارا- افکار- خلافکار

۶۵۹- جنس- رنج- نظر- نجس- جنین- سنین- نظیر- نسرین- نظرسنجی

۶۶۰- تاج- تاب- جیب- جزا- جاز- بیت- باج- سیب- سزا- سبز- ساز- آسیب- آبزی- آبجی- جایز- زیست- زیبا- بیست- بیات- بسیج- بازی- سبزیجات

۶۶۱- هند- یمن- چمن- چدن- نهی- عید- عهد- عمد- عده- مین- منچ- عمید- عمده- میهن- مهدی- معین- معنی- معده- معدن- مدنی- مدعی- ندیمه- مدینه- معدنچی

۶۶۲- هنر- انگ- اره- رهن- رها- رنگ- راه- گنگ- گله- گرگ- گره- نهر- لگن- انگل- گناه- گران- گاله- گالن- نگار- نهال- لنگر- آهنگر- گلنار- گرگان- لنگرگاه

۶۶۳- کمر- کلم- کسر- کرم- غسل- رسم- ملک- مرغ- سیم- سیل- سرم- کمیل- کسری- کریم- کرسی- ریسک- مسیر- مرسی- سیکل- سیرک- کمیسر- کلسیم- سیمرغ

جواب تمام مراحل بازی فندق در پرسشینو

۶۶۴- یقه- آیه- ماه- ریه- قهر- قرن- نمره- نقره- نامه- مایه- ماهی- رمان- قیمه- قیام- قهار- قمار- قران- قایم- قاره- یرقان- آرمین- ارمنی- مهیار- منقار- رامین- قناری- قرینه- قرنیه- اهریمن- قهرمان

۶۶۵- نسل- طلا- طاس- لنت- سطل- سال- اطلس- تنیس- تسلط- لیست- سینا- سیال- سنتی- سالن- آستین- استیل- لاتین- سلطنت- سلطان- سلطانی

۶۶۶- حیا- تقی- تحت- قایق- حیات- تحقق- یاحق- حقیقت- حقایق- تحقیق- تحقیقات

۶۶۷- مزه- مرز- بره- رمز- رزم- رجب- زجر- جزر- جرم- جبر- مهیج- مهیب- مجهز- مجری- مجرب- هیزم- جیره- بیمزه- بزمجه- جزیره- جریمه- جربزه

۶۶۸- دیش- شخم- شیخ- شهد- میش- میخ- خیمه- خدمه- خدشه- دخمه- مشهد- خمیده- مهشید- گمشده

۶۶۹- رفع- طیف- طرف- طرد- فرد- دفع- عمر- عطف- عطر- عرف- مفید- مفرد- معطر- معرف- مطیع- رفیع- ردیف- فرید- فرعی- معرفی

۶۷۰- ریش- گوی- گول- گوش- گور- گلو- نیش- نور- نشر- شیر- شنل- رینگ- روشن- یورش- لشگر- گویش- گونی- گوشی- نیرو- نگرش- گوریل- شیلنگ- شروین- شنگول

۶۷۱- یزد- دعا- درز- زرد- عزا- عار- دراز- ایزد- ایدز- آزار- آزاد- آریا- ادعا- زاری- عاری- عادی- ایراد- آزادی- عزادار- عزاداری

۶۷۲- اوت- امت- اتم- عمو- عبا- وبا- وات- بام- طبع- مطب- مات- تواب- تابع- عوام- توابع- مطبوع- مطبوعات

۶۷۳- خیز- خیر- خزر- کاری- اخیر- خیکی- خیار- خاکی- ریکا- یاری- زیرک- کاریز- خرازی- زکریا- خاکریز- زیرخاکی

۶۷۴- کشو- کشت- آتش- نوک- نوح- نشت- ناو- تنش- تشک- شوک- شوت- شنا- حوا- حنا- وان- کاوش- کاشت- نشات- توان- شنوا- وحشت- وانت- واکنش- وحشتناک

۶۷۵- رخت- خرس- خرج- تخس- سرخ- سخت- آجر- جرات- خارج- تاجر- سارا- ساخت- آخرت- اختر- اجرت- اجرا- جسارت- خسارت- استخر- اسارت- اخراج- ساختار- استخراج

 

جواب مراحل ۶۷۵ به بعد بازی فندق

 

۶۷۶- شهر- هوش- هدر- دوم- دوش- دور- دره- رشد- رده- شوهر- شوره- شرور- دوره- درهم- روده- رشوه- مورد- مرور- مرشد- مرده- شمرده- مشهور

۶۷۷- نان- غنی- غرش- غار- شیار- نشان- ناشر- رانش- نشانی- غارنشین

۶۷۸- وفا- وال- طول- طفل- لطف- لاف- اول- آلو- والا- لطفا- الان- طوفان- افلاطون

۶۷۹- نود- نفر- یون- دیو- دفن- فنر- نوید- درون- روند- فرود- فرنی- فردین- فریدون- فروردین

۶۸۰- سیر- لیس- سیل- لیتر- رتیل- آسیا- رسالت- تالار- سریال- سالار- ایالت- الیاس- ارسال- آتاری- لاتاری- سیارات- آستارا- استرالیا

۶۸۱- موز- روز- کوه- کور- کره- زور- زره- قوم- موزه- مرکز- مرزه- روزه- کوره- قرمز- قوزک- رزومه

۶۸۲- دکه- دبه- نمک- نرم- بند- بدن- کبد- دکمه- دنبه- نبرد- بهمن- بنده- بندر- برکه- بدنه- مرکب- مدرک- کربن- برنده- کمربند

۶۸۳- کار- بار- ربا- زبر- اکبر- آبکی- رکاب- بیکار- باریک- رکابی- زیرابی

۶۸۴- ملت- مسن- نفس- سنت- سفت- لمس- منفی- نسیم- فیلم- تنفس- تلفن- تسلیم- تفلیس

۶۸۵- تخم- تاس- خمس- ختم- خام- ماست- خانم- خاتم- آسان- امانت- استان- سامان- ساختمان

۶۸۶- هوا- هار- روی- آهو- پیر- پره- قوری- یاور- پویا- پارو- قواره- روپیه- پاورقی

۶۸۷- دام- آدم- جام- مداد- مجدد- جامد- مجید- جدید- داماد- امداد- اجداد- جامدادی

۶۸۸- لبه- مبل- مال- باغ- آغل- مبلغ- ماله- غلبه- غلام- بالن- بالغ- انبه- اغلب- نغمه- بهنام- نابغه

۶۸۹- آرم- مرگ- گلف- گرم- گام- ارگ- مایل- ریال- گرما- فامیل- فالگیر

۶۹۰- گرز- گاو- گاز- شاه- وزش- آرزو- ارزش- گوهر- گوشه- گراز- زهرا- ورزش- گوارش- گزارش- شاهرگ- ورزشگاه

جواب تمام بازی فندق در پرسشینو

۶۹۱- شاد- نقش- نقد- قند- اندک- دکان- دانش- نقاش- قناد- قندان- قندشکن

۶۹۲- رحم- آرم- حرم- حرص- مصر- رحیم- صحرا- حصیر- حصار- حریم- حریص- حرام- رایحه- محاصره

۶۹۳- مات- عام- آفت- معاف- تاسف- ساعت- مسافت- متاسف- استعفا

۶۹۴- نوه- هلو- هتل- کهن- لکه- تله- ولت- کله- نکته- لکنت- توکل- تونل- کوله- کوتوله

۶۹۵- شفا- شرم- شام- فرش- فاش- شیار- شوفر- مایو- امور- فشار- شریف- فروش- مشاور- فراموش

۶۹۶- راس- سیم- سار- ایمن- امین- ساری- سینا- مسری- سیما- سرما- سینما- سیمان- ریسمان- سمینار

۶۹۷- همت- مته- عمه- عمل- علم- علت- تاول- مولا- مهلت- املت- علوم- عامل- عالم- متاهل- عوامل- علاوه- علامه- علامت

۶۹۸- وجب- جان- کوک- کبک- کاج- باکو- بانو- واجب- جواب- جنوب- جناب- کوکب- کوبا- بانکوک- کنجکاو

۶۹۹- تپه- تهی- زیپ- کاه- آهک- تیکه- تکیه- تازه- هیات- زکات- یکتا- پیاز- پیتزا- پاکیزه

 

مرحله ۷۰۰ فندق

۷۰۰- گسل- خپل- سوپ- سوا- پول- پلو- پاس- سوال- الگو- پاسخ- پاسخگو

۷۰۱- زین- ناز- جزا- زینب- زیان- زبان- نیاز- نازی- ناجی- اجزا- آبجی- آبان- نایاب- انبیا- جانباز

۷۰۲- ماچ- چرم- چاه- همزن- اهرم- زمان- نماز- چهار- چنار- چانه- چاره- راهزن- مهران- چمران- چمنزار

۷۰۳- زوج- جهت- وجه- گیج- توجه- هویج- جیوه- گیوه- گوجه- تجویز- تجهیز- تجزیه

۷۰۴- توپ- تند- سود- سوت- دین- دست- پست- تیوپ- سپید- دوست- یونس- پوست- تندیس- تدوین- دویست- پیوند- پیوست- پوتین- پسوند

۷۰۵- مضر- مرض- متر- ترم- رضا- ضمن- محضر- ترحم- رحمت- راحت- ضامن- حضرت- حرمت- حاضر- حاتم- رمضان- رحمان- ضمانت- حضانت

۷۰۶- سرب- نرخ- چین- چسب- چرخ- چرب- بیخ- برس- خبر- سرنخ- چربی- خبرچین

۷۰۷- ننگ- ننه- سنگ- گونه- گروه- نهنگ- نرگس- سوره- سنگر- سرنگ- گرسنه- سرهنگ- سرنگون

۷۰۸- سپر- آرا- پسر- لامپ- سلام- سالم- آمپر- املا- آمار- آرام- پارس- امسال- الماس- اسلام- پارسال

۷۰۹- نیک- کیک- کمک- مینو- منور- رکیک- نیکو- نوکر- کویر- کمین- نیمرو- کنکور- کروکی

۷۱۰- بیم- تیر- تره- ترب- تبر- هرات- بیمه- بهار- تیره- تمبر- تباه- تایر- مرتب- مربی- مربا- بیمار- بامیه- باتری- تیمار- اهمیت- مهتاب- مهارت- مراتب- مهتابی

جواب تمام مراحل فندق+ مراحل روزانه

۷۱۱- لال- قفل- قفا- قتل- فال- فاق- آقا- افق- قافل- قاتل- تقلا- اتاق- اقفال- لااقل- اتفاق

۷۱۲- نوع- نفع- وضع- فیض- عوض- عود- عفو- عضو- ضعف- عوضی- ضعیف- ضدعفونی

۷۱۳- لقب- لبو- بوق- قلم- قلب- عمق- عقل- مقوا- معلق- قلاب- قبول- قالب- واقع- عقاب- عاقل- مقابل- معقول- آلبوم- عواقب

۷۱۴- دوا- دار- آرد- دارو- هاشم- ارشد- اردو- ارده- شاهد- مواد- ماشه- ماده- دشوار- هموار- هشدار- شواهد- شماره- شاهرود- مشاوره

۷۱۵- قوت- وقت- ذوق- ذات- توقع- تقوا- واقعه- آذوقه

۷۱۶- محو- حوا- میوه- محیا- وحشی- شیوه- حومه- حاوی- همایش- حواشی- حاشیه

۷۱۷- جلا- جسم- مهم- سهام- جمله- جلسه- جاهل- جامه- مماس- مجله- مجلس- مجسم- مجال- ماسه- لامسه- مهاجم- مساله- مجسمه

۷۱۸- رام- امن- منگ- ماش- نما- نام- شمار- یگان- امیر- منشی- مشنگ- نرمش- گرانش- میگرن- ماشین- نگارش- نمایش- گرمایش- نمایشگر

۷۱۹- ورق- ریگ- رنگ- قیر- قوی- قرن- رونق- یقین- قرون- قیرگونی

۷۲۰- سیخ- سخن- ترک- ترس- خنک- سینک- سرخک- نخست- کتری- تیرک- کنسرت- تسکین- تسخیر- رختکن

 

منتظر به روز رسانی جواب های بازی فندق باشید.

 

تیم پرسشینو، تمام سعی خودش را می کند تا رضایت شما عزیزان را به دست بیاورد. ما را در این راه با نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود همراهی کنید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here