جواب بازی پشمک| مراحل کامل پشمک در پرسشینو

0
6600
بازی پشمک

این روزها بازی‌های حدس کلمه ای بسیار جذاب شده است. بازی آمیرزا، فندق و کلماتیک را بازی کرده اید. حالا نوبت امتحان کردن بازی پشمک است. آماده اید؟

دانلود بازی پشمک

اگر تلفن همراه‌تان اندروید است کافی است برنامه بازار را دانلود کنید. برنامه بازار را نصب کرده و حالا در قسمت جستجو کلمه پشمک را سرچ کنید. بازی پشمک به شما نشان داده خواهد شد. نوبت آن رسیده که بر روی دکمه سبز رنگ نصب کلیک کنید. بازی پشمک دانلود می شود و باید آن را نصب کنید.

البته خودتان استادید!! J J J

بازی پشمک

در اینجا شما می توانید به جواب سه بازی حدس کلمه دیگر نیز دسترسی داشته باشید.

جواب بازی آمیرزا

جواب بازی کلماتیک

جواب بازی فندق

بازی پشمک

جواب کامل مراحل بازی پشمک

 

۱. هوا- آهو ( توپ- پتو ) ( نسخه قدیمی بازی : آش- آتش )
۲. پتو- توپ ( دیس- سفید ) ( نسخه قدیمی بازی : رگ- رنگ )
۳. شنا- آشنا ( شنا- آشنا ) ( نسخه قدیمی بازی : ریش- شیر )
۴. رنگ- رگ ( هوا- آهو ) ( نسخه قدیمی بازی : کرفس- سفر- فکر )
۵. شیر- ریش ( رگ- رنگ ) ( نسخه قدیمی بازی : سیاه- سایه- آیه )
۶. شیب- شب ( نسخه قدیمی بازی : هوا- آهو )
۷. کلید- دکل ( آش- آتش ) ( نسخه قدیمی بازی : بهنام- بهمن- نامه )
۸. غار- چراغ ( شیر- ریش ) ( نسخه قدیمی بازی : تلفن- نفت- فن- تلف )
۹. تیله- هتل ( میل- لیمو ) ( نسخه قدیمی بازی : حوله- هلو- لوح )
۱۰. آتش- آش ( غار- چراغ ) ( نسخه قدیمی بازی : هند- دره- هنر- رهن- دهن )
۱۱. دیس- سفید ( دکل- کلید ) ( نسخه قدیمی بازی : تیله- هتل )
۱۲. میل- لیمو ( هتل- تیله ) ( نسخه قدیمی بازی : شربت- ترش- شتر- بشر )
۱۳. زنگ- گز- زن ( نسخه قدیمی بازی : فسیل- سیل- لیف- فیل )
۱۴. آش- ماش- شام ( نسخه قدیمی بازی : گوزن- زنگ- گز- زن )
۱۵. خل- لخت – تلخ ( نسخه قدیمی بازی : راز- روزه- هراز- آرزو- دروازه- دره )
۱۶. قند- فندق- دف ( نسخه قدیمی بازی : مربع- عرب- عمر )
۱۷. بنا- تاب- نبات ( نسخه قدیمی بازی : جابر- برج- باج- جبر )
۱۸. پاکت- پاک- پتک ( نسخه قدیمی بازی : بال- قلاب- بقال- قالب- قاب )
۱۹. تشک- کشتی- شیک ( نسخه قدیمی بازی : وام- مار- راسو- سمور- سماور )
۲۰. شکم- کش – کشمش ( نسخه قدیمی بازی : بال- لاک- باک- کابل- کال )
۲۱. لاف- فال- لحاف ( نسخه قدیمی بازی : پالتو- پتو- توپ )
۲۲. رنج- برنج- برج ( نسخه قدیمی بازی : قوری- ورق- قو- روی )
۲۳. فانوس- نفس- وان ( نسخه قدیمی بازی : پوست- سوپ- توپ- سوت )
۲۴. پل- لپ- پلو- پول ( نسخه قدیمی بازی : آلبالو- لبو- آلو- بلال )
۲۵. سیروس- سرویس- سرو ( نسخه قدیمی بازی : مداد- مد- آدم- دما )
۲۶. سایه- یاس- سیاه ( نسخه قدیمی بازی : بار- دار- باد- آداب- داراب- ادب )
۲۷. خیس- سی – یخ- سیخ ( نسخه قدیمی بازی : بند- باد- بندر- دربان- نردبان- نان- نادر )
۲۸. حوله- لوح- هلو ( نسخه قدیمی بازی : زن- گل- زنگ- گوزن- زنگوله )
۲۹. حفظ- حافظ- حفاظ ( نسخه قدیمی بازی : چراغ- غار )
۳۰. یار- ریال- ریل (کلمات مخفی : لیر- ریا- لار- رای- لر ) ( نسخه قدیمی بازی : مس- اسم- سهام- ماسه- سام )

بازی پشمک

جواب بازی پشمک مرحله ۳۰ به بعد

۳۱. شیر- شر- ریش- ری ( نسخه قدیمی بازی : کاه- هوا- آهو- کاهو- کوه )
۳۲. سفر- کرفس- فکر ( نسخه قدیمی بازی : فرش- رشته- هشت )
۳۳. کولی- کیلو- وکیل ( نسخه قدیمی بازی : کشتی- تشک- شیک )
۳۴. پیر- پری- پنیر ( نسخه قدیمی بازی : دکمه- کمد- دکه- مه )
۳۵. توپ- پالتو- پتو ( نسخه قدیمی بازی : کیلو- وکیل- کولی )
۳۶. بازی- زیبا- باز ( نسخه قدیمی بازی : فندق- قند- دف )
۳۷. وام- وانت- مانتو ( نسخه قدیمی بازی : کشمش- شکم- کش )
۳۸. باک- کباب- بابک ( نسخه قدیمی بازی : امین- نیما- مین- نام )
۳۹. نامه- بهمن- بهنام ( نسخه قدیمی بازی : مانتو- وام- وانت )
۴۰. افسر- سفر- فارس ( نسخه قدیمی بازی : شب- شیب)
۴۱. آیه- سایه- سیاه ( نسخه قدیمی بازی : سنگر- رنگ- سگ- سرنگ )
۴۲. چوپان- پانچ- چاپ- پوچ ( نسخه قدیمی بازی : لحاف- فال- لاف )
۴۳. مه- کمد- دکمه- دکه ( نسخه قدیمی بازی : یاس- سیر- یاسر- ساری- یار )
۴۴. خمیر- مریخ- میخ- خیر ( نسخه قدیمی بازی : شیراز- رازی- ریش- شیر )
۴۵. بشر- شتر- ترش- شربت ( نسخه قدیمی بازی : پتو- توپ )
۴۶. آهن- نگاه- گناه- آهنگ ( نسخه قدیمی بازی : خاک- خار- آستر- تراس- خاکستر- کاخ )
۴۷. ملک- ملکه- کلم- کلمه ( نسخه قدیمی بازی : شنا- آشنا )
۴۸. جان- جنس- باج- سنجاب ( نسخه قدیمی بازی : دیس- سفید )
۴۹. تاب- تتو- توت- تابوت ( نسخه قدیمی بازی : میل- لیمو )
۵۰. گل- زن- زنگ- گوزن- زنگوله ( نسخه قدیمی بازی : دکل- کلید )
۵۱. پیک- نیک- پیکان- پاک ( نسخه قدیمی بازی : زن- گز- زنگ )
۵۲. پوست- سوت- توپ- سوپ ( نسخه قدیمی بازی : آش- ماش- شام )
۵۳. جبر- باج- جابر- برج ( نسخه قدیمی بازی : خل- لخت- تلخ )
۵۴. فن- تلف- تلفن- نفت ( نسخه قدیمی بازی : پری- پیر- پنیر )
۵۵. ترک- تیر- تیرک- کتری ( نسخه قدیمی بازی : بنا- تاب- نبات )
۵۶. دما- آدم- مد- مداد ( نسخه قدیمی بازی : رنج- برج- برنج )
۵۷. سرنگ- سگ- رنگ- سنگر ( نسخه قدیمی بازی : پاک- پتک- پاکت )
۵۸. جنگل- لنج- گنج- لگن ( نسخه قدیمی بازی : ریل- یار- ریال )
۵۹. بالش- بال- شال- بلا ( نسخه قدیمی بازی : وان- نفس- فانوس )
۶۰. مهسا- سهام- ماه- ماسه ( نسخه قدیمی بازی : حفظ- حفاظ- حافظ )
۶۱. رمز- رزم- مرز- ترمز ( نسخه قدیمی بازی : باز- بازی- زیبا )
۶۲. مریخ- میخ- خرم- خمیر ( نسخه قدیمی بازی : یاس- سایه- سیاه )
۶۳. گوزن- گز- زن- زنگ ( نسخه قدیمی بازی : باک- بابک- کباب )
۶۴. قلب- فالب- بقا- قلاب ( نسخه قدیمی بازی : سفر- افسر- فارس )
۶۵. شیراز- ریش- رازی- شیر ( نسخه قدیمی بازی : سال- سیل- گیلاس )
۶۶. پیتزا- زیپ- پیاز- تیز ( نسخه قدیمی بازی : یخ- سی- خیس- سیخ )
۶۷. شهر- شوهر- رشوه- هوش ( نسخه قدیمی بازی : ری- شر- ریش- شیر )
۶۸. شک- یک- کیش- کش- شیک ( نسخه قدیمی بازی : سرو- سیروس- سرویس )
۶۹.رمز- رز- رزم- مرز ( نسخه قدیمی بازی : لپ- پل- پلو- پول )
۷۰. خراب- خبر- ابر- بخار ( نسخه قدیمی بازی : رز- مرز- رزم- رمز )
۷۱. فرش- فروش- شوفر- شرف ( نسخه قدیمی بازی : مشک- شکم- تشک- تمشک )
۷۲. نام- امین- نیما- مین ( نسخه قدیمی بازی : لگن- لنج- گنج- جنگل )
۷۳. شانه- شاهین- شنا- شاه ( نسخه قدیمی بازی : رمز- رزم- مرز- ترمز )
۷۴. تشک- مشک- شکم- نمشک ( نسخه قدیمی بازی : نقد- دفن- قند- فندق )
۷۵. سیل- فسیل- فیل- لیف ( نسخه قدیمی بازی : آدم- دما- دام- مداد )

بازی پشمک

جواب بازی پشمک مرحله ۷۵ به بعد

۷۶. شوم- شامپو- پشم- موش ( نسخه قدیمی بازی : شال- بال- بلا- بالش )
۷۷. لیز- زنبیل- زین- بیل ( نسخه قدیمی بازی : بقا- قلب- قالب- قلاب )
۷۸. زیتون- تیز- زین- زینت ( نسخه قدیمی بازی : کلم- ملک- ملکه- کلمه )
۷۹. ورق- روی- قوری- قو ( نسخه قدیمی بازی : خرس- سرخ- خسرو- خروس )
۸۰. ویلا- الو- لوبیا- لبو ( نسخه قدیمی بازی : میخ- خیر- مریخ- خمیر )
۸۱. فندق- قند- نقد- دفن ( نسخه قدیمی بازی : چاپ- پوچ- پانچ- چوپان )
۸۲. نگین- سنگین- گیس- سنگ ( نسخه قدیمی بازی : ابر- خبر- خراب- بخار )
۸۳. گلو- لوله- هلو- گلوله ( نسخه قدیمی بازی : پاک- نیک- پیک- پیکان )
۸۴. صابون- نصب- بنا- بانو ( نسخه قدیمی بازی : تیر- ترک- تیرک- کتری )
۸۵. بلال- آلو- لبو- آلبالو ( نسخه قدیمی بازی : شهر- هوش- رشوه- شوهر )
۸۶. اسلحه- سلاح- ساحل- حال ( نسخه قدیمی بازی : تتو- تاب- توت- تابوت )
۸۷. شهاب- آشوب- هوش- باهوش ( نسخه قدیمی بازی : زین- بیل- لیز- زنبیل )
۸۸. بد- باد- ادب- آب- ابد ( نسخه قدیمی بازی : میخ- خرم- خمیر- مریخ )
۸۹. پرورش- شرور- پرش- پرشور ( نسخه قدیمی بازی : جان- جنس- باج- سنجاب )
۹۰. آهو- آواره- آوار- اهورا ( نسخه قدیمی بازی : موش- پشم- شوم- شامپو )
۹۱. دهن- رهن- هند- دره- هنر ( نسخه قدیمی بازی : فرش- شرف- شوفر- فروش )
۹۲. بازار- ابزار- آزار- بارز ( نسخه قدیمی بازی : شک- کش- کیش- یک- شیک )
۹۳. شال- کشو- کال- لواش- لواشک ( نسخه قدیمی بازی : تیز- زیب- پیاز- پیتزا )
۹۴. آذر- رخش- شاخ- خراش- آذرخش ( نسخه قدیمی بازی : ماه- مهسا- سهام- ماسه )
۹۵. رهن- نهر- هنر- نقره- قرن ( نسخه قدیمی بازی : الو- لبو- ویلا- لوبیا )
۹۶. سوا- اوج- سویا- جویا- یاسوج ( نسخه قدیمی بازی : زین تیز- زینت- زیتون )
۹۷. زجر- رنج- ریز- زین- زنجیر ( نسخه قدیمی بازی : آهن- نگاه- گناه- آهنگ )
۹۸. لقب- قله- قلب- قبله- قبیله ( نسخه قدیمی بازی : شاه- شنا- شانه- شاهین )
۹۹. رود- دور- ورود- دورو- خودرو ( نسخه قدیمی بازی : سنگ- گیس- نگین- سنگین )
۱۰۰. ادب- دار- بار- آداب- داراب- باد ( نسخه قدیمی بازی : گلو- هلو- لوله- گلوله )
۱۰۱. قسم- ساق- قاسم- سماق- اسم ( نسخه قدیمی بازی : نصب- بنا- بانو- صابون )
۱۰۲. جشن- کهن- جهش- کنجه- شکنجه ( نسخه قدیمی بازی : حال- سلاح- ساحل- اسلحه )
۱۰۳. آخر- خار- خطا- خطر- خاطره ( نسخه قدیمی بازی : هوش- آشوب- شهاب- باهوش )
۱۰۴. توپ- سوت- پتو- پوست- سوپ ( نسخه قدیمی بازی : بد- ادب- ابد- آب- باد )
۱۰۵. جنگ- کنج- جشن- گنج- گنجشک ( نسخه قدیمی بازی : ترس- راست- رسته- ستاره )
۱۰۶. خر- رس- سرخ- رخ- سر- خرس ( نسخه قدیمی بازی : پرش- شرور- پرشور- پرورش )
۱۰۷. مدل- پیل- میل- پلید- دیپلم ( نسخه قدیمی بازی : آوا- آوار- اهورا- آواره )
۱۰۸. سام- ملس- سالم- سلام- مال ( نسخه قدیمی بازی : بارز- آزار- ابزار- بازار )
۱۰۹. ریش- ریز- شیر- شیار- شیراز ( نسخه قدیمی بازی : هنر- قرن- رهن- نقره- نهر )
۱۱۰. بال- بقال- قلاب- قالب- قاب ( نسخه قدیمی بازی : توپ- پتو- سوپ- پوست- سوت-ک )
۱۱۱. آجر- جان- آرنج- نجار- رنج ( نسخه قدیمی بازی : ضر- میر- ضمیر- مریض- مضر )
۱۱۲. یاس- سیر- یاسر- ساری- یار ( نسخه قدیمی بازی : مهم- جسم- سهم- سمج- مجسمه )
۱۱۳. کاه- کوه- کاهو- کاوه- آهک ( نسخه قدیمی بازی : سال- ملس- سالم- سلام- مال )
۱۱۴. میل- محل- لحیم- حلیم- حمل ( نسخه قدیمی بازی : کنج- گنج- جشن- جنگ- گنجشک )
۱۱۵. ماه- بام- بیمه- ماهی- بامیه ( نسخه قدیمی بازی : صفا- فصل- فال- اصل- فاصله-ا )
۱۱۶. بیل- بال- بلا- گلاب- گلابی ( نسخه قدیمی بازی : زجر- رنج- ریز- زین- زنجیر )
۱۱۷. نوک- کور- کنار- نوکر- کارون ( نسخه قدیمی بازی : آخر- خطر- خار- خطا- خاطره )
۱۱۸. چنگ- خنگ- رنگ- چرخ- خرچنگ ( نسخه قدیمی بازی : اسم- ساق- قاسم- سماق- قسم )
۱۱۹. اوت- وات- – کاتر- کروات- تکاور ( نسخه قدیمی بازی : خنگ- چنگ- چرخ- رنگ- خرچنگ )
۱۲۰. آهن- دانه- هندا- دهان- هند ( نسخه قدیمی بازی : چاه- طاق- چاق – قاچ- طاقچه )

بازی پشمک

جواب بازی پشمک مرحله ۱۲۰ به بعد

۱۲۱. فک- شک- کشف- کش- کفش ( نسخه قدیمی بازی : تاس- ستم- ماست- تماس- مات )
۱۲۲. سال- طلا- سطل- سالن- سلطان ( نسخه قدیمی بازی : فک- کش- کفش- کف- شک- کشف )
۱۲۳. بام- امیر- مربی- مربا- بیمار ( نسخه قدیمی بازی : آهک- کاه- کاوه- کاهو- کوه )
۱۲۴. فصل- صفا- فال- اصل- فاصله ( نسخه قدیمی بازی : آجر- جان- آرنج- نجار- رنج )
۱۲۵. وام- مار- سمور- راسو- سماور ( نسخه قدیمی بازی : برگ- بره- برگه- گربه- گره-ر )
۱۲۶. باز- آبزی- زیبا- بازی- آبی ( نسخه قدیمی بازی : رخ- رس- سرخ- خر- سر- خرس )
۱۲۷. آلو- وال- ویلا- وانیل- لیوان ( نسخه قدیمی بازی : محل- میل- لحیم- حلیم حمل )
۱۲۸. تشک- دشت- دست- شکست- دستکش ( نسخه قدیمی بازی : خرد- ترد- دختر- درخت- رخت )
۱۲۹. لیف- فله- فیل- فیله- خلیفه ( نسخه قدیمی بازی : نجف- جنس- جان- نفس- اسفنج )
۱۳۰. آهو- کوه- هوا- کاهو- کاه ( نسخه قدیمی بازی : نشر- جشن- شرط- رنج- شطرنج )
۱۳۱. بره- برگ- برگه- گربه- گره ( نسخه قدیمی بازی : بها- همت- مته- تباه- مهتاب )
۱۳۲. کال- لاک- بال- کابل- باک ( نسخه قدیمی بازی : دین- قند- نقد- دنیا- قنادی )
۱۳۳. شک- پوشک- کاوش- کوشا- پوشاک ( نسخه قدیمی بازی : آبی آبزی زیبا بازی باز )
۱۳۴. رخت- خرد- درخت- دختر- ترد ( نسخه قدیمی بازی : کشو کال شال لواش لواشک )
۱۳۵. پیچ- پیت- پست- چیپس- پستچی ( نسخه قدیمی بازی : ریز شیر- ریش- شیار- شیراز )
۱۳۶. چاق- چاه- قاچ- تاق- تاقچه ( نسخه قدیمی بازی : هند – دهان- هندا- دانه- آهن )
۱۳۷. هنگ- منگ- ننگ- نهنگ- منگنه ( نسخه قدیمی بازی : پنج- پره پهن- پنجه- پنجره )
۱۳۸. مرض- نرم- ضامن- رمان- رمضان ( نسخه قدیمی بازی : بیل- بال- بلا- گلاب- گلابی )
۱۳۹. تاس- ستم- ماست- تماس- مات ( نسخه قدیمی بازی : ننگ- منگ- هنگ- نهنگ- منگنه )
۱۴۰. رنج- نشر- جشن- شرط- شطرنج ( نسخه قدیمی بازی : دست- دشت- تشک -شکست- دستکش )
۱۴۱. پنج- پنجه- پره- پهن- پنجره ( نسخه قدیمی بازی : فیل- لیف -فله-فیله- خلیفه )
۱۴۲. جان- نجف- نفس- جنس- اسفنج ( نسخه قدیمی بازی : کهن- جشن- جهش- کنجه- شکنجه )
۱۴۳. حال- سهل- ساحل- سلاح- اسلحه ( نسخه قدیمی بازی : شاخ- آذر- رخش- خراش- آذرخش )
۱۴۴. اسب- سیب- آسیا- آسیب- آسیاب ( نسخه قدیمی بازی : میل- پیل- مدل- پلید- دیپلم )
۱۴۵. اسم- سیم- نسیم- سیمان- سینما ( نسخه قدیمی بازی : قله- لقب- قلب- قبله- قبیله )
۱۴۶. دین- دامن- امید- دنیا- میدان ( نسخه قدیمی بازی : پست- پیت- پیچ- چیپس -پستچی )
۱۴۷. مهم- جسم- سمج- سهم- مجسمه ( نسخه قدیمی بازی : سطل- طلا- سال- سالن- سلطان )
۱۴۸. مس- اسم- سام- ماسه- سهام ( نسخه قدیمی بازی : کور- نوک- کنار- نوکر- کاروان )
۱۴۹. زر- میر- مضر- ضمیر- مریض ( نسخه قدیمی بازی : نمد- چمن- دامن- نادم -چمدان )
۱۵۰. مته- بها- همت- تباه- مهتاب ( نسخه قدیمی بازی : بام -ماه- ماهی- بیمه- بامیه )
۱۵۱. کال- الان- کالا- کلان- کانال ( نسخه قدیمی بازی : اسب- سیب- آسیب- آسیا- آسیاب )
۱۵۲. کلم- ملک- سیل- میل- سیم- کلسیم ( نسخه قدیمی بازی : سهل- حال- ساحل -سلاح -اسلحه )
۱۵۳. وان- الو- ویلا- وانیل- لیوان ( نسخه قدیمی بازی : نرم- مرض- رمان- ضامن- رمضان )
۱۵۴. کشف- شفا- اشک- کفاش- شکاف- کاشف ( نسخه قدیمی بازی : دور- رود- دورو- ورود- خودرو )
۱۵۵. چرم- چمن- ماچ- نرم- چنار- چمران ( نسخه قدیمی بازی : سنت -سیب- تنیس- بیست- بستنی )
۱۵۶. خنگ- چرخ- نرخ- چنگ- رنگ- خرچنگ ( نسخه قدیمی بازی : سوا- اوج- سویا- جویا- یاسوج )
۱۵۷. لحن- لنز- زحل- نوح- وزن- حلزون ( نسخه قدیمی بازی : آلو- وال- ویلا- وانیل- لیوان )
۱۵۸. امت- اتم- تاس- مات- تماس- ماست ( نسخه قدیمی بازی : شوک- پوشک -کاوش- کوشا- پوشاک )
۱۵۹. کدر- آرد- کرد- اردک- کارد- کادر ( نسخه قدیمی بازی : وات- اوت- کاتر- کروات(اشتباه بازی ساز)- تکاور )
۱۶۰. نور- نوک- سکو- کور- نوکر- کنسرو ( نسخه قدیمی بازی : بام- مربا- مربی- امیر- بیمار )
۱۶۱. تره- تنها- هرات- تهران- ترانه ( نسخه قدیمی بازی : سیم- اسم- نسیم- سینما- سیمین )
۱۶۲. کسر- سیر- سری- سیرک- ریسک- کرسی ( نسخه قدیمی بازی : دین- دامن- امید- دنیا- میدان )
۱۶۳. هشت- فرش- رشته ( نسخه قدیمی بازی : وان- آلو- ویلا- وانیل- لیوان )
۱۶۴. گرد- گود- گور- رود- دور- گردو ( نسخه قدیمی بازی : کال- الان- کالا- کلان- کانال )
۱۶۵. گشت- دشت- شدت- تشک- شکست- دستکش ( نسخه قدیمی بازی : سیر- عروس- وسیع- سریع- عروسی )

بازی پشمک
۱۶۶. شور- گوش- خوش- گور- رخش- خرگوش ( نسخه قدیمی بازی : باک- کاری- کبیر- رکاب- باریک )
۱۶۷. تاس- ساکت- اسکی- اسکیت- تاکسی ( نسخه قدیمی بازی : سیب- آسیا- سیبا- آسیب- آسیاب )
۱۶۸. سیر- سریع- عروس- وسیع- عروسی ( نسخه قدیمی بازی : پا- سپر- پسر- پارس- پر- پاس )
۱۶۹. لگد- لگن- گدا- لنگ- انگل- گلدان ( نسخه قدیمی بازی : لپه- پلو- هلو- پهلو- هول- لپه )
۱۷۰. سنت- سیب- بیست- تنیس- بستنی ( نسخه قدیمی بازی : تره- هرات- تنها- تهران- ترانه )
۱۷۱. باک- کبیر- کاری- رکاب- باریک ( نسخه قدیمی بازی : تاس- اسکی- ساکت- تاکسی- اسکیت )
۱۷۲. پر- پا- پاس- پسر- سپر- پارس ( نسخه قدیمی بازی : مروت- مترو- تورم- تومور- موتور )
۱۷۳. تورم- مترو- مروت- تومور(تومر)- موتور ( نسخه قدیمی بازی : برش- ترش- بشر- شربت- شتر- رشت )
۱۷۴. لپ- لپه- هول- هلو- پله- پهلو ( نسخه قدیمی بازی : نظر- ناظر- رانت- نظارت- انتظار )
۱۷۵. باد- ادب- بام- ابد- آباد- بادام ( نسخه قدیمی بازی : رود- گور- دور- گردو- گرد- گود-ک )
۱۷۶. برش- شتر- بشر- رشت- شربت ( نسخه قدیمی بازی : کلم- سیل- سیم- میل- کلسیم- ملک )
۱۷۷. متر- ترم- تور- تمر- مترو- تورم ( نسخه قدیمی بازی : شور- گوش- رخش- خوش- خرگوش- گور )
۱۷۸. نظر- رانت- ناظر- نظارت- انتظار ( نسخه قدیمی بازی : کود- دود- کدو- کشو- دودکش- دوش )
۱۷۹. عید- عدس- سعی- سعدی- عدسی- سعید ( نسخه قدیمی بازی : رنگ- خنگ- چرخ- نرخ- خرچنگ- چنگ )
۱۸۰. ترس- راست- رسته- ستاره ( نسخه قدیمی بازی : آتش- شنا- تنگ- گشت- انگشت- نشت )
۱۸۱. سکو- کور- عکس- سرو- عروس- عروسک ( نسخه قدیمی بازی : تور- ترم- تورم- مترو- تمر- متر )
۱۸۲. کند- رنگ- گرد- درک- گردن- کرگدن ( نسخه قدیمی بازی : آرنج- کران- نجار- نارنج- نارنجک )
۱۸۳. شنا- تنگ- گشت- آتش- نشت- انگشت ( نسخه قدیمی بازی : کشو- کور- روکش- کشور- شور- شکر )
۱۸۴. کدو- کود- دوش- کشو- دود- دودکش ( نسخه قدیمی بازی : گوش- شوخ- رخش- گور- خرگوش- خوش )
۱۸۵. کور- کشو- شکر- شور- روکش- کشور ( نسخه قدیمی بازی : اتم- تاس- تماس- ماست- مات )
۱۸۶. گیلاس- سال- سیل ( نسخه قدیمی بازی : لحن- زحل- نوح- لنز- حلزون- وزن )
۱۸۷. نفس- داس- سند- دفن- فساد- اسفند ( نسخه قدیمی بازی : شفا- کشف- شکاف- کفاش- اشک- کاشف )
۱۸۸. سیب- آسیب- سیبا- آسیا- آسیاب ( نسخه قدیمی بازی : کشت- دشت- شدت- شکست- دستکش- تشک )
۱۸۹. خار- خاک- کاخ- آستر- تراس- خاکستر ( نسخه قدیمی بازی : پتو- نیت- توپ- تیوپ- پوتین- تیپ )
۱۹۰. راز- دره- روزه- آرزو- هراز- دروازه ( نسخه قدیمی بازی : سکو- عکس- سرو- عروس- عروسک- کور- )

 

جواب بازی پشمک مرحله ۱۹۰ به بعد

۱۹۱. باد- نان- بند- نادر- بندر- دربان- نردبان ( نسخه قدیمی بازی : کور- نور- سکو- نوکر- کنسرو- نوک )
۱۹۲. نجار- کران- آرنج- نارنج- نارنجک ( نسخه قدیمی بازی : گرد- رنگ- کند- گردن- کرگدن- درک )
۱۹۳. مربع- عرب- عمر ( نسخه قدیمی بازی : دفن- نفس- سند- فساد- اسفند- داس )
۱۹۴. خرس- سرخ- خروس- خسرو ( نسخه قدیمی بازی : سری- سیر- ریسک- سیرک- کسر- کرسی )
۱۹۵. آدم- دما- دام- مداد ( نسخه قدیمی بازی : باد- ابد- ادب- آباد- بادام- بام )
۱۹۶. چمن- نمد- دامن- نادم- چمدان ( نسخه قدیمی بازی : نرم- ماچ- چمن- چنار- چمران- چرم )
۱۹۷. قند- دین- نقد- دنیا- قنادی ( نسخه قدیمی بازی : گدا- لگن- لنگ- انگل- گلدان- لگد )
۱۹۸. پتو- توپ- نیت- تیپ- تیوپ- پوتین ( نسخه قدیمی بازی : کرد- کدر- کادر- اردک- آرد- کارد )
۱۹۹. رخش- گور- گوش- خوش- شوخ- خرگوش ( نسخه قدیمی بازی : عدس- سعی- سعید- سعدی- عید- عدسی )
۲۰۰. موم- مین- نیم- یمن- مینو- میمون ( نسخه قدیمی بازی : نیم- موم- مین- مینو- میمون- یمن )

بازی پشمک
۲۰۱. نام- طاق- منطق- نقاط- مناطق- امن
۲۰۲. وزن- تیز- زینت- ونیز- زیتون- زین
۲۰۳. پاک- کپل- پلاک- پلان- پلکان- پلک
۲۰۴. درد- داد- خدا- خرداد- رخداد- خرد
۲۰۵. راه- بره- ابرو- بهار- روباه- ابر
۲۰۶. کشو- شکر- روکش- کشور- کوروش- کور
۲۰۷. بغل- تیغ- بلیت- غیبت- تبیلغ- لغت
۲۰۸. هشت- شته- رشته- شهرت- فرشته- هفت
۲۰۹. یون- جین- جیوه- هویج- یونجه- وجه
۲۱۰. هوا- بها- بانو. انبه- انبوه- آهو
۲۱۱. چای- خال- خالی- خیال- یخچال- خلا
۲۱۲. نوه- هود- دوده- دنده- دونده- نود
۲۱۳. رنج- جان- آرنج- نجار- نارنج- نان
۲۱۴. موش- دوش- شنود- دشمن- دمنوش- نوش
۲۱۵. چای- خال- خالی- خیال- یخچال- چال
۲۱۶. هود- هلو- هالو- لوده- آلوده- دهل
۲۱۷. منت- نما- متان- ضامن- ضمانت- متن
۲۱۸. فنر- نفر- فروغ- روغن- فرغون- نور
۲۱۹. تلف- فیل- رتیل- لیتر- فیلتر- ریل
۲۲۰. بید- ادا- آیدا- آداب- آبادی- یاد
۲۲۱. بره- خزر- خبره- برزخ- خربزه- خبر
۲۲۲. کیش- شاکی- کاشی- آبکش- شکیبا- شیب
۲۲۳. عمو- عمان- مانع- معنا- معاون- نوع
۲۲۴. درس- درسا- آدرس- سردر- سردار- دسر
۲۲۵. گاو- گونی- واگن- یوگا- گونیا- گوی
۲۲۶. برس- سراب- هراس- بهار- سهراب- سرب
۲۲۷. دما- داد- مداد- امداد- داماد- دام
۲۲۸. شنا- شهین- ناشی- شانه- شاهین- نیش
۲۲۹. قرن- قیر- قران- یرقان- قناری- یار
۲۳۰. شال- واشر- شورا- لواش- شلوار- شور
۲۳۱. فنس- ناف- سونا- افسون- فانوس- فنا
۲۳۲. انار- ایران- ناهار- رایانه- یارانه
۲۳۳. باج- جواب- بازو- جواز- بازجو- زوج
۲۳۴. ابر- آبی- دبیر. بیدار- ردیاب- باد
۲۳۵. کما- مسکو- واکس- ماسک- مسواک- کام
۲۳۶. شام- ماش- منشی- ماشین- نمایش- شنا
۲۳۷. شاه- وهاب- شهاب. آشوب- باهوش- وبا
۲۳۸. شال- شاغل- الاغ- شغال- آشغال- شغل
۲۳۹. قسم- سوق. موسی- مقوی- موسیقی- قوی
۲۴۰. گود- سنگ- سود- سوگند- گوسفند- دفن
۲۴۱. تاس- راست- هراس- هرات- ستاره- ترس
۲۴۲. فاق- قیف- فقیه- قیافه- قافیه- یقه
۲۴۳. نوک- نمک- کمان- کمین- کامیون- نیک
۲۴۴. نقل- لانه- ناله- نهال- نقاله- قله
۲۴۵. اشک- انشا. آشنا- اشکان- کاشان- کنش
۲۴۶. هلو- رودل- شوره- لودر- دلشوره- دوش
۲۴۷. بنا- انبر- آبان- انبار- باران- آرا
۲۴۸. متن- وانت- توان- تومان- مانتو- مات
۲۴۹. باز- بارز- آزار. ابزار. بازار. ارز

۲۵۰. رسم- سمور. سوار- سرما- سماور- راسو

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here