جواب بازی آمیرزا| تمام مراحل از ۶۴۵

0
23177
بازی آمیرزا

بازی آمیرزا هنوز جزء ترندهای بازی هاست. جواب‌های بازی آمیرزا را می توانید در سایت پرسشینو بخوانید. حل مراحل آمیرزا را برای شما آسان تر خواهیم کرد.

به دلیل جذابیت بازی آمیرزا، تیم پرسشینو قصد دارد تمام جواب های بازی آمیرزا را فعلا در دو قسمت برای شما در پرسشینو آماده کند.

شما می توانید به جواب های بازی آمیرزا از مراحل ۱ تا ۶۴۵ را در قسمت اول این محتوا که در سایت هم خواهید دید را، با کلیک بر روی عبارت ” جواب بازی آمیرزا ” به آسانی دسترسی داشته باشید.

 

جواب بازی آمیرزا مرحله ۶۴۶ به بعد

 

۶۴۶(بازی آمیرزا) –  خرس، لپه، پله، پسر، سپر، سرخ، خاله، پاره، پاسخ، سپاه، هراس، پارس، پسرخاله

۶۴۷(بازی آمیرزا) –  گلو، گلف، لیف، فیل، فرش، فیش، شرف، گوش، لیگ، یورش، گوشی، فروش، فوری، شریف، گوریل، گلفروشی

۶۴۸(بازی آمیرزا) –  گوهر، گروه، دوره، آگاه، آوار، گردو، روده، گرده، گوارا، اراده، اداره، آواره، هوادار، اردوگاه

۶۴۹(بازی آمیرزا) –  چای، چین، چرک، اراک، کنار، آچار، چنار، چاکر، ایران، انکار، ناچار

۶۵۰(بازی آمیرزا) –  متن، نوک، کویت، موکت، کمین، تومان، مانتو، کتانی، تامین، نیمکت، امنیت، ویتنام، کامیون

۶۵۱(بازی آمیرزا) –  چکش، چرک، چای، شاکی، شریک، شیار، اراک، شکار، آچار، چاکر، کاشی، چریک، آرایش، آشکار، شکارچی

۶۵۲(بازی آمیرزا) –  بیم، شیب، مبل، بیل، لبه، شبیه، شلیل، میله، بیمه

۶۵۳(بازی آمیرزا) –  قند، نقد، قدر، قرن، قرآن، قرار، قناد، گردن، قادر

۶۵۴(بازی آمیرزا) –  دست، کتری، ایست، درست، رسید، آدرس، اسید، اسکی، دکتر، تاکسی، تدریس، کتیرا، ریاست، تاریک، اسکیت، دستیار، کاردستی

۶۵۵(بازی آمیرزا) –  سنج، گنج، جگر، تنگ، جنگ، تاج، رنج، نجات، آرنج، نجار، سرنگ، تاجر، سنگر، نرگس، جسارت، گرجستان

بازی آمیرزا

  • افراد زیادی امروزه در حال بازی کردن با گوشی های خود در خیابان ها، اتوبوس ها، متروها و … هستند و بازی آمیرزا خیلی از این افراد را  به خود مشغول کرده است.

 

۶۵۶(بازی آمیرزا) –  خون، خوک، نوک، خنک، کویت، یکتا، خاکی، کتانی، خیانت

۶۵۷(بازی آمیرزا) –  زیپ، پیاز، ناشی، زیان، نیاز، منشی، پیام، زمین، آشپز، نمایش، ماشین، پیمان، پشیمان

۶۵۸(بازی آمیرزا) –  کاخ، خدا، خوک، خود، گردو، دکور، کادو، خوراک، خودکار

۶۵۹(بازی آمیرزا) –  چال، پیچ، چای، پول، سوپ، پوچ، چاپ، پویا، سویا، سوال، چیپس، پلیس، سیلو، ویلا، وسایل، چالوس، چاپلوس

۶۶۰(بازی آمیرزا) –  صدا، دفن، نصف، صدف، صاف، صفر، صفا، صیاد، فردا، صادر، فریاد، آفرین، صرافی

 

جواب بازی آمیرزا مرحله ۶۶۰ به بعد

۶۶۱(بازی آمیرزا) –  غار، باغ، بچه، چاه، غرب، چرب، چراغ، غبار، چهار، آچار، باغچه، ارابه، چابهار

۶۶۲(بازی آمیرزا) –  نشر، پشه، پنیر، ریشه، شانه، آینه، شیره، شیار، شاهین، نشریه، پاشنه، پریشان، پیراهن

۶۶۳(بازی آمیرزا) –  دیگ، لیگ، دلار، دلیر، گاری، یلدا، ریال، گالری، دلگیر

۶۶۴(بازی آمیرزا) –  سیما، ماست، ژیان، تنیس، تماس، ایست، نسیم، امنیت، آستین، تامین، سیمان، یاسمن، سینما

۶۶۵(بازی آمیرزا) –  خیر، چرخ، چرم، هیچ، چای، چاه، مخچه، خمره، خیار، خمیر، مریخ، خیام، چهار، خرما، خیمه، میخچه

۶۶۶(بازی آمیرزا) –  جوک، مکه، موج، کوه، جیب، میوه، هجوم، جیوه، هویج، بیوه، بیمه

۶۶۷(بازی آمیرزا) –  ترس، سکو، سوت، رسول، ترسو، کولر، سکوت، سلول، لوستر

بازی آمیرزا

  • بیش از پنج میلیون نصب فعال تا پایان سال ۹۷ می تواند رکوردی برای یک بازی ایرانی باشد که بازی آمیرزا آن را نصیب خود کرده است.

 

۶۶۸(بازی آمیرزا) –  سوپ، روح، سحر، حوا، پست، راحت، پوست، پارس، حسرت، پرستو، اورست، روستا، حراست

۶۶۹(بازی آمیرزا) –  کرج، کاج، تاج، کتری، راکت، جرات، کارت، جاری، تاجر، یکتا، تاریک، کتیرا، تکرار

۶۷۰(بازی آمیرزا) –  عرش، شعر، اثر، ارث، رعنا، ناشر، انشا، آشنا، شاعر، اعشار

۶۷۱(بازی آمیرزا) –  ماشه، آرام، آگاه، اشاره، اهرام، گمراه، شاهرگ، شماره، آرامش

۶۷۲(بازی آمیرزا) –  هلو، دکل، دکه، کوه، کلاه، کاهو، کوزه، کادو، کوله، کاوه، لوزه، هالو، زالو، زاهد، آلوده

۶۷۳(بازی آمیرزا) –  رخت، سخت، خسته، ساخت، آخرت، اسارت، ستاره، خسارت، استخر، آراسته

۶۷۴(بازی آمیرزا) –  مزد، موز، دلار، زالو، زمرد، مدال، آرزو، دراز، مدار، مزار، مواد، مادر، لودر، لوازم، مزدور، دلاور، زردآلو

۶۷۵(بازی آمیرزا) –  مرغ، غرب، بغل، لغت، باغ، غار، مبل، غبار، مربا، املت، غارت، تمبر، غلام، لاغر، بالغ، غربت، مبلغ

 

جواب بازی آمیرزا مرحله ۶۷۶ به بعد

 

۶۷۶(بازی آمیرزا) –  میز، مزد، مزه، مهدی، زنده، هیزم، همزن، نیمه، نیزه، زمین، میهن، مدینه

۶۷۷(بازی آمیرزا) –  سیخ، شاخ، خیس، سخن، شیخ، خشن، ساق، نیش، سینا، نقاش، شانس، نقاشی

۶۷۸(بازی آمیرزا) –  رخت، نرخ، خیر، پنیر، خیار، آخرت، خیانت، تاخیر، تاریخ

۶۷۹(بازی آمیرزا) –  تیز، ساز، سبز، سیب، قاب، زیست، بزاق، سبقت، آسیب، زیبا، بازی، سبزی، بیست، ایست

۶۸۰(بازی آمیرزا) –  جلد، جسد، جاده، سوله، جاهل، سوال، جهاد، جلاد، سجده، سواد، ساده، جلسه، جدول، سجاده، آلوده، آسوده

۶۸۱(بازی آمیرزا) –  مشت، رشت، شتاب، شربت، تمبر، آرام، مرتب، مربا، تماشا، آبشار، آرامش

۶۸۲(بازی آمیرزا) –  متن، مدت، دقت، قدم، تمدن، قنات، قناد، نامه، تنها، دهات، ماده، همدان، دامنه، دهقان

۶۸۳(بازی آمیرزا) –  گله، نوه، گلو، لال، گونه، الگو، انگل، لنگه، لوله، لاله، گلوله، النگو

۶۸۴(بازی آمیرزا) –  گیس، سبک، برگ، رکاب، سراب، کاسب، آسیب، اکبر، اسیر، گاری، بیکار، سیگار، باریک

۶۸۵(بازی آمیرزا) –  لطف، لبه، فال، طلا، طفل، طبل، برف، ابله، رفاه، باطل، باله

۶۸۶(بازی آمیرزا) –  تشک، کشت، تشت، سکان، ساکن، شانس، کاشت، شکست، تشتک، نشست، ساکت، تکان

بازی آمیرزا

  • بیشتر مخاطبان بازی آمیرزا را خانم ها تشکیل داده اند. بازی حدس کلمه ای یک بازی است که بیشتر خانم ها را درگیر می کند.

 

۶۸۷(بازی آمیرزا) –  جهش، گلو، جوش، گوش، گله، گوشه، گوجه، لهجه

۶۸۸(بازی آمیرزا) –  دنج، جگر، رنگ، رنج، برگ، برج، جنگ، گنبد، نجیب، دبیر، درنگ، برنج، گردن

۶۸۹(بازی آمیرزا) –  رحم، حرم، مدت، محمد، محرم، حریم، مریم، مردم، مدیر، رحمت، متحد، محترم، تحریم

۶۹۰(بازی آمیرزا) –  عرب، عمر، شعر، شمع، مشت، تمبر، مربع، عابر، شربت، شاعر، شتاب، مربا، عمارت، عبارت

بازی آمیرزا
بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا مرحله ۶۹۰ به بعد

۶۹۱(بازی آمیرزا) –  برج، زرد، وجب، جارو، جواب، واجب، بازو، آرزو، بازجو، جوراب

۶۹۲(بازی آمیرزا) –  شرق، قیر، قشر، شال، شادی، ارشد، شلاق، قالی، یلدا، قادر، ریال، دلار، قلدر، دلیر

۶۹۳(بازی آمیرزا) –  جهش، دیو، جوش، جدی، دوش، جیوه، هویج، جزوه، شهید، دوشیزه

۶۹۴(بازی آمیرزا) –  نصب، صوت، بانک، نوبت، تکان، نبات، کتاب، صابون، تنباکو

۶۹۵(بازی آمیرزا) –  لبو، مبل، طبل، طول، سطل، سیب، وسط، سبیل، طلسم، بلوط، لیمو، سیلو، موسی، مطلوب

۶۹۶(بازی آمیرزا) –  قلک، قهر، قله، برق، قبر، قبله، برکه، کلبه، کلاه، بقال، قالب، قاره، قلاب، براق، کابل، کربلا

 

  • علاوه بر جواب های بازی آمیرزا شما می توانید جواب بازی هایی مثل کلماتیک، کلمچین، فندق و … را در پرسشینو پیدا کنید.

 

۶۹۷(بازی آمیرزا) –  جرم، مکه، موج، نمک، کوه، نوکر، کوره، جهنم، جوهر، نمره

۶۹۸(بازی آمیرزا) –  وزن، کنیز، زانو، نازک، زیان، نیاز، کویت، زینت، کتانی، زیتون

۶۹۹(بازی آمیرزا) –  پست، پلک، پیر، پیک، کتری، لیست، پلیس، پیکر، لیتر، رتیل

۷۰۰(بازی آمیرزا) –  نجف، عاج، رنج، جان، نجار، عارف، رفاه، آرنج، جهان، عرفان

۷۰۱(بازی آمیرزا) –  حدس، سبد، حبس، حوا، بوس، سواد، واحد، حسود، حساب

۷۰۲(بازی آمیرزا) –  حرف، حرم، رحم، فکر، حکم، حمام، حرام، کافر، مرام، محرم، مکار، حاکم، محکم

۷۰۳(بازی آمیرزا) –  سیخ، شیخ، شال، شاخ، خیس، خشک، کاشی، شاکی، خیال، کلاس، خالی، شلیک، کلیسا، خشکسالی

۷۰۴(بازی آمیرزا) –  نفت، تنش، فیش، وفا، شفا، وفات، ناشی، یواش، شیفت، آشتی، آویشن

۷۰۵(بازی آمیرزا) –  صلح، صبر، رضا، ضرب، اصل، صبح، صاحب، صحرا، حصار، حاصل، حاضر

۷۰۶(بازی آمیرزا) –  رانت، هرات، هراس، تنها، راست، تهران، ترانه، رسانه، ستاره

۷۰۷(بازی آمیرزا) –  تله، کشت، تشک، شدت، دکل، دکه، هشت، دشت، شکست، دسته، سکته، دستکش

  • به دلیل طولانی شدن محتوا و آسان تر شدن کار شما عزیزان جواب بازی های آمیرزا را در دو محتوا به صورت دو قسمت جواب بازی آمیرزا انتشار داده ایم.

 

برای دسترسی سریع به جواب بازی آمیرزا ( مرحله ۱ تا ۶۴۵) بر روی عکس زیر کلیک کنید.

آمیرزا

۷۰۸(بازی آمیرزا) –  سنگ، نفت، نفس، تنگ، سنگر، تفنگ، فارس، افسر، نرگس، سرنگ، نفرت، تنفس، سفارت

۷۰۹(بازی آمیرزا) –  مزد، زیپ، امید، پیام، پیدا، زیاد، آزاد، ایدز، پیاز، پماد، آزادی

۷۱۰(بازی آمیرزا) –  غرب، برف، باغ، غار، فریب، غایب، غبار، رفاه، غریب، غرفه، غریبه

۷۱۱(بازی آمیرزا) –  پست، چاه، تپه، چاپ، سپاه، ساده، دسته، پسته، دهات

۷۱۲(بازی آمیرزا) –  لیف، فیل، هدف، فدا، فال، آینه، هلند، هادی، دهلی، یلدا، فایده، ناهید، آینده، دلفین

۷۱۳(بازی آمیرزا) –  شیب، شیره، ریشه، زیبا، شهاب، ارزش، بیشه، هزار، بازی، زهرا، شبیه، شیراز، شهربازی

۷۱۴(بازی آمیرزا) –  صوت، وصیت، هیات، تایر، صورت، تیره، تصور، هرات، صورتی، تصویر

۷۱۵(بازی آمیرزا) –  چمن، منچ، سهم، چین، هیچ، میهن، سینه، نسیه، نیمه، غنچه، نغمه، نسیم

 

جواب بازی آمیرزا مرحله ۷۱۶ به بعد

۷۱۶( جواب بازی آمیرزا) –  میخ، ماهی، خامه، خیام، گیاه، آگهی، خیمه، مخفی، مخفیگاه

۷۱۷(جواب بازی آمیرزا) –  قسم، سوپ، پدر، قوم، ورق، قدم، رقم، مقدس، پودر، مرقد، سمور، سرود، مدرس

۷۱۸( جواب بازی آمیرزا) –  شفا، زشت، ارتش، آشتی، ترشی، شیفت، شیار، ارزش، اتریش، زیارت، شیراز

۷۱۹(حل بازی آمیرزا) –  سخن، وفا، دفن، خدا، خون، سونا، فاسد، نخود، سواد، فانوس، اسفند

۷۲۰(حل بازی آمیرزا) –  بالن، انگل، باند، گلاب، دلار، لنگر، بلند، گردن، گنبد، گلنار، گلدان، آبرنگ، دنبال، گرداب، بالگرد

۷۲۱(حل بازی آمیرزا) –  داد، درد، مرد، مدار، مربا، مبدا، مداد، مادر، مرداد، درآمد، برادر، مرداب

۷۲۲(حل بازی آمیرزا) –  موم، حرم، روح، رحمت، تورم، مترو، محرم، ترمیم، محروم، تحریم، محترم، مرحوم

۷۲۳(بازی آمیرزا) –  جنگ، جگر، آینه، گیره، گناه، نجار، گریه، آرنج، جیره، آهنگ، آگهی، هیجان، انجیر، آهنگر

۷۲۴(بازی آمیرزا) –  ناشی، گریم، ناشر، گرما، گاری، منشی، شناگر، ماشین، نمایش، نگارش، نمایشگر

۷۲۵(بازی آمیرزا) –  نوه، روده، رنده، درون، نوید، ویژه، نروژ، نرده، نیرو، هیدروژن

۷۲۶(بازی آمیرزا) –  پله، لپه، لامپ، پیله، میله، ماله، پیام، پایه، ماهی، مایل، پیاله

۷۲۷(بازی آمیرزا) –  قوا، خلق، لخت، خال، ملخ، قول، قلم، تلخ، قوم، وقت، تقوا، قاتل، مقوا، خالق، خلاق، املت

بازی آمیرزا
بازی آمیرزا
  • ما برای اینکه بازی آمیرزا را بیشتر از قبل برای شما محبوب کنیم، جواب های بازی آمیرزا را در پرسشینو انتشار خواهیم داد تا در صورت مشکل و پیدا نکردن جواب‌های بازی آمیرزا به پرسشینو مراجعه کنید.

 

۷۲۸(بازی آمیرزا) –  چاه، چای، کاه، چرک، چکه، هیچ، چاره، چهره، چاکر، کرایه

۷۲۹(بازی آمیرزا) –  بوته، تباه، بهشت، تابه، آشوب، شهاب، شتاب، توبه، شباهت، باهوش، اشتباه

۷۳۰(بازی آمیرزا) –  وزن، سوت، زیست، زینت، یونس، سینی، ستون، ونیز، سوزن، تنیس، ویزیت، زیتون

۷۳۱(بازی آمیرزا) –  چسب، سود، چوب، دیو، سیب، سبد، سوت، دیس، دست، بوس، دوست، بیست

۷۳۲(بازی آمیرزا) –  رمان، پیرو، پیام، پارو، نیرو، پویا، پنیر، پوریا، روانی، پیمان، پیانو، نیمرو، مانور، ویران، رومانی

۷۳۳(بازی آمیرزا) –  امید، دنیا، دامن، مدال، یلدا، مایل، نادم، میدان، میلاد، دینام، ملایم

۷۳۴(بازی آمیرزا) –  ریال، امیر، مایل، املا، آمار، رمال، آرام، ملایر، ایلام، مالاریا

۷۳۵(بازی آمیرزا) –  عقل، قله، دعا، اهدا، قلعه، عادل، عاقد، عاقل، عقده، علاقه، قلاده

 

جواب بازی آمیرزا مرحله ۷۳۵ به بعد

۷۳۶(بازی آمیرزا) –  دکل، باج، تاج، کاج، جلد، بدل، کبد، جلبک، کتاب، کلاج، کابل، جالب، جلاد، کالبد

۷۳۷(بازی آمیرزا) –  گوش، شوهر، شوره، ارزش، ورزش، گوشه، آرزو، گروه، رشوه، گراز، روزه، گزارش، گوارش، شاهرگ، هاشور، ورزشگاه

۷۳۸(بازی آمیرزا) –  دیگ، گردش، گردن، مرشد، دشمن، شگرد، گریم، مرید، منشی، گندم، مدیر

۷۳۹(بازی آمیرزا) –  نوید، پیدا، یلدا، پدال، ویلا، پویا، پوند، پیانو، دیوان، پیوند، لیوان، وانیل

۷۴۰(بازی آمیرزا) –  شیب، بیشه، بنیه، شیعه، ناشی، شانه، شهاب، انبه، شعبه، آینه، شنبه، شایعه، شعبان، شاهین

۷۴۱(بازی آمیرزا) –  شال، شکل، کالا، شلیک، شاکی، کاشی، شریک، شکار، لشکر، ریال، آشکار، آرایش، کالری

۷۴۲(بازی آمیرزا) –  یلدا، دیلم، مرید، رمال، مدار، مدال، دلار، مادر، مدیر، امید، دایی، ریال، ملایر، میلاد، میلیارد

۷۴۳(بازی آمیرزا) –  لبه، مبل، هتل، مدت، تله، تمدن، تنبل، بنده، بهمن، دلمه، بلند، هلند، دنبه، مهلت، تلمبه

۷۴۴(بازی آمیرزا) –  بوس، سبد، برس، دوش، درشت، بورس، ترسو، شربت، دوست، درست، شبدر، رسوب، سرود، دستور

۷۴۵(بازی آمیرزا) –  کتری، یکتا، کارت، دارت، ژاکت، راکت، اردک، دکتر، دریا، آژیر، تدارک، کتیرا، تیراژ، تاریک

۷۴۶(بازی آمیرزا) –  کوه، پاک، پتو، توپ، پوک، تپه، پاکت، کاوه، پوکه، کاهو، کوتاه

۷۴۷(بازی آمیرزا) –  ریه، میوه، ماهی، میهن، نمره، نیمه، مانور، مناره، نیمرو، رومانی، اهریمن، اورمیه، موریانه

۷۴۸(بازی آمیرزا) –  زشت، شاه، شتاب، شهاب، زاهد، تازه، دهات، تابه، ابهت، بهشت، شاهد، شهادت، شباهت، بهداشت

۷۴۹(بازی آمیرزا) –  سبز، ساز، لبو، رسول، سوال، زابل، آرزو، بلور، بورس، زالو، بازو، لباس، سراب، البرز، سرباز، بلوار، بازرس

۷۵۰(بازی آمیرزا) –  شیب، زهرا، هزار، زیره، بیشه، شیار، شیره، ریشه، ارزش، شهاب، شیراز، شیربها، شهربازی

۷۵۱(بازی آمیرزا) –  وزن، گدا، زنگ، زرد، زانو، واگن، دراز، گردن، گردو، درون، گوزن، انگور، نوزاد

۷۵۲(بازی آمیرزا) –  نامه، ماسه، سهام، سرمه، نمره، ساده، سرما، همسر، ماده، آدرس، مدرسه، سمندر، مهندس، همدان، مناره، رسانه

۷۵۳(بازی آمیرزا) –  لوس، یاس، سوال، آسیا، یونس، سالن، ویلا، آسان، سویا، ایوان، وانیل، لیوان

۷۵۴(بازی آمیرزا) –  فوت، فیل، لیز، زلف، فلز، لیف، فضول، زیلو، فلوت، فیوز، لوزی

۷۵۵(بازی آمیرزا) –  مبل، قلم، مشق، شام، طلا، قشم، مطب، قلب، قطب، بالش، قلاب، قالب، باطل، طلاق، بقال، شلاق، شمال

بازی آمیرزا
بازی آمیرزا

منتظر به روز رسانی ما در این مقاله باشید.

همان طور که گفته شد بازی آمیرزا به دلیل جذابیت بالایی که دارد، جواب های بازی آمیرزا برای شما دوست‌داران بازی آماده شده است که در دو مقاله جداگانه برای شما تنظیم و تهیه شده است.

در قسمت اول محتوا که می توانید با کلیک بر روی عکس زیر به آن دسترسی داشته باشید از مرحله ۱ تا مرحله ۶۴۵ را در یک محتوا ببینید.

آمیرزا

در صورت اینکه مراحل بالاتر را می خواهید منتظر آپدیت جدید جواب بازی های آمیرزا باشید.

 

انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما می تواند مسیر ما را هموار تر کند.

به امید دیدار مجدد شما

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here